Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking opdat zij een goed leven kunnen leiden in de samenleving.
Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor wonen, werk, leren en recreëren.

Ons motto ‘Samen doen’ heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Tragel heeft ruim 70 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Ruim 900 collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking.


Contactgegevens Tragel

Bezoek- en postadres Sterredreef 50
4567 BL Clinge
Factuuradres Crediteurenadministratie
Sterredreef 50
4567 BL Clinge
Telefoon +31 (0)114 – 38 20 00
E-mail info@tragel.nl
Algemene voorwaarden Kijk hier voor de algemene en bijzondere voorwaarden van Tragel:
Algemene voorwaarden Tragel
Bijzondere voorwaarden Tragel
 RSIN/Fiscaal nummer 808340530

Doelstelling Tragel

De doelstelling van Tragel is in de statuten als volgt omschreven.

 1. De stichting heeft ten doel: het bieden van zorg- en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een beperking.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 3. het alleen of met anderen oprichten, in stand houden en exploiteren van woon-, dagbestedings- en andere voorzieningen voor mensen met een beperking, onder wie in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking;
 4. het scheppen van een gunstig klimaat voor leven, ondersteunen, verzorgen, behandelen, werken en ontwikkeling van kennis ten behoeve van de gebruikers en de medewerkers van de stichting;
 5. het bevorderen van en het bijdragen aan een samenhangend (gezondheids)zorg- en welzijnsbeleid, onder meer door het samenwerken met andere organisaties en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op gebieden die voor de stichting en/of voor de (gezondheids)zorg en welzijn van belang zijn;
 6. het realiseren van verdere voorzieningen die de volledige ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een beperking mogelijk maken;
 7. het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen of organisaties met een doelstelling die dienstbaar is aan de activiteiten van de stichting of daarmee samenhangt;
 8. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 9. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 10. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
 11. alle overige wettelijke middelen, die dienstbaar zijn aan het doel of daarmee samenhangen.

Visie Tragel

De visie die Tragel op zorg en dienstverlening heeft is komt voort uit de missie. Tragel definieert haar visie als volgt:

Visie:
“Iedereen heeft recht op een zo gewoon mogelijk leven waarvoor hij naar vermogen zelf verantwoordelijk is en waarin hij zich veilig en onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt.”

Tragel adviseert en ondersteunt de cliënt, zijn verwanten en vertegenwoordigers bij het realiseren van de gemaakte keuzes en ambities. Tragel stimuleert op een professionele manier de cliënt om zich zelf te ontwikkelen tot een bij de cliënt passend niveau. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van hun expertise op het gebied van begeleiden, ontwikkelen en behandelen om zo goed mogelijk aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen.

Daarbij vinden ze het erg belangrijk dat de cliënt een plaats heeft in de samenleving. Dat doen we door zowel omgeving als cliënt elkaars kansen te laten zien en beide te stimuleren deze te benutten.

Tragel biedt basiszorg aan. Dit is de minimale zorg die door Tragel aan al haar cliënten levert. Deze zorg wordt vervolgens aangevuld met specifieke zorg. Deze zorg wordt bepaald aan de hand van wat de cliënt wil en kan en wie de cliënt wil zijn.

Er wordt uitgegaan van universele behoeften van de individuele cliënt aan:

 • Respect
 • Lichamelijk en psychisch welbevinden
 • Veiligheid
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met anderen
 • Deelname aan de samenleving
 • Autonomie
 • Zelfbeschikking

Tragel biedt de zorg in een integraal pakket. De basis van dit pakket wordt gevormd door de indicatie en de individuele zorgaanvraag. Vervolgens wordt de zorg vastgelegd in een zorgplan. Hieronder worden een aantal punten genoemd die van toepassing zijn op de zorg van Tragel:

 • Er wordt multidisciplinair gewerkt in het bieden van integrale zorg.
 • De medewerkers zijn deskundig en werken volgens professionele standaarden.
 • De bejegening is respectvol en passend. Ze bieden aandacht aan de cliënt, zijn
  verwanten en vertegenwoordigers.
 • De medewerkers van Tragel hebben passie voor hun werk en werken met plezier.
 • De wet- en regelgeving, indicaties en de daarbij horende financiering zijn de kaders waarbinnen Tragel werkt.
 • Ook de normen en waarden van de organisatie maken deel uit van het kader.
 • Betrokkenheid van de samenleving bij de cliënt en het werk is een belangrijk punt binnen Tragel.
 • Tragel is zakelijk: de verantwoordelijkheid om financieel goed gezond te blijven is aanwezig.

Bekijk hier de beleidsvisie van Tragel 2021-2023

Bestuur & Toezicht Tragel

Samenstelling Raad van Bestuur
Naam dhr. Guus Bannenberg
Functie: Bestuurder

Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de “Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)”.

Samenstelling Raad van Toezicht
Naam & functie

 • Mevrouw A. Beukman – Zuure
  voorzitter
  lid Remuneratiecommissie
 • De heer drs. W. Verhage
  vicevoorzitter
  voorzitter Remuneratiecommissie
  voorzitter Auditcommissie
 • De heer R. den Hollander
  lid
  voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Mevrouw E. Zeeman – Reuvers
  lid
  lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • De heer M. Bindels
  lid
  lid Auditcommissie

De raad van toezicht is te bereiken via: rvt@tragel.nl

Toezichtsvisie Raad van Toezicht Tragel

Bekijk hier de Toezichtsvisie Raad van Toezicht Tragel

Statuten en reglementen van Tragel

Alle gepubliceerde jaarverslagen zijn hier terug te vinden.