Vriend worden?

U kunt op verschillende manieren Vriend van Tragel worden.

 • U geeft een eenmalige donatie van minimaal € 10,-.
 • U wordt Vaste Vriend met een jaarlijkse donatie van € 50,-. U kunt uw bijdrage in één keer voldoen of in vier termijnen van € 12,50 (automatisch incasso).
 • U kunt ook een actie organiseren en de opbrengsten daarvan ten goede laten komen aan de Stichting Vrienden van Tragel. Neem voor de mogelijkheden tijdens kantooruren contact op Vrienden van Tragel.

Als u Vriend wordt, ontvangt u op verzoek tweemaal per jaar het informatiemagazine van Tragel. Hierin kunt u lezen welke acties en evenementen de Vrienden organiseren. Eenmaal per jaar ontvangt u een jaarverslag waarin de Stichting Vrienden van Tragel verantwoording aflegt over de inzameling en besteding van de gelden.

Aanvraag doen?

U kunt voor uw activiteit of project dat ten goede komt aan mensen met een verstandelijke beperking een aanvraag doen bij het fonds van de Vrienden van Tragel. Aanvragen staat voorlopig alleen open voor mensen die verbonden zijn aan Tragel zoals bijvoorbeeld cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers etc. Klik hier voor het aanvraagformulier en de voorwaarden.

Contact

Neem contact op met Vrienden van Tragel.

Bezoek- en postadres:
Sterredreef 50
4567 BL Clinge
IBAN:
NL73 RABO 0161 9198 71
BIC:
RABONL2U
RSIN:
810902217

Stichting Vrienden van Tragel heeft de ANBI-status en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41110401.

Stichting Vrienden van Tragel

Vrienden van Tragel is een zelfstandige stichting maar heeft een relatie met Tragel. Tragel ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden.

Doelstelling Vrienden van Tragel

De doelstelling van de Vrienden van Tragel is in de statuten als volgt omschreven.

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het verlenen van steun, met name in financiële zin aan de statutair te Hulst gevestigde stichting: Stichting Tragel (handelsregisternummer 22045081), ter verwezenlijking van haar doelstelling, met name ter zake van investeringen en activiteiten die niet uit de reguliere middelen en budgetten kunnen worden voldaan;
  2. het verwerven van inkomsten ten behoeve van het aanbieden van zorg en welzijnsvoorzieningen aan cliënten van Tragel;
  3. het financieren van projecten voor betere gehandicaptenzorg alsmede van andere zorgvoorzieningen, alles ten behoeve van de cliënten van Stichting Tragel;
  4. het bevorderen van de betrokkenheid van personen en groepen bij de activiteiten van Tragel
  5. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a en b gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: actieve fondsenwerving, het organiseren van geldwervende activiteiten alsmede het organiseren van activiteiten die rechtstreeks ten behoeve komen aan cliënten van Tragel.

Bestuur Vrienden van Tragel

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Tragel

 • dhr. H.F.L. (Frits) Hendriks
  voorzitter
 • dhr. C.A. (Kees) de Ruijsscher
  secretaris/penningmeester
 • dhr. C.R.L. (Cyriel) de Block
  lid
 • dhr. M.B. (Mark) Stolker
  lid

Beloningsbeleid Vrienden van Tragel

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Tragel stelt aan het bureau van de Vrienden om niet huisvesting en overige faciliteiten ter beschikking. Personeelskosten worden, in alle redelijkheid, door Tragel aan de Vrienden van Tragel in rekening gebracht.

Bekijk hier de uitgangspunten en werkwijze van de Stichting Vrienden van Tragel.

Jaarverslag/bestuursverslag Vrienden van Tragel

Bekijk hier het jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden van Tragel
Bekijk hier het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrienden van Tragel
Bekijk hier het jaarverslag 2017 van de Stichting Vrienden van Tragel
Bekijk hier de jaarverantwoording en jaarrekening 2020 van de Stichting Vrienden van Tragel
Bekijk hier de jaarverantwoording en jaarrekening 2021 van de Stichting Vrienden van Tragel
Bekijk hier de jaarverantwoording en jaarrekening 2022 van de Stichting Vrienden van Tragel

Publicatieplicht fondsenwervende instelling

Bekijk hier de publicatieplicht