Commissie Samen Doen maakt het leven een beetje leuker


Hoe leuk is het om samen op reis te gaan? Of om een maatje te hebben om af en toe iets mee te doen? Of om nieuwe dingen te leren, gewoon online via de Tragel Academie? Ook de cliënten en bewoners van Tragel hebben wensen zoals deze. De Commissie Samen Doen pakt die vragen op, en zorgt zo dat het geld van de Vrienden van Tragel goed wordt besteed.

De Commissie Samen Doen staat aan de basis van veel projecten waarvoor de Vrienden van Tragel geld binnenhalen. Die projecten worden aangedragen door cliënten en bewoners zelf, door de Vrienden van Tragel en door medewerkers. Alle projecten van de commissie dragen bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners.

Het gaat om grotere projecten, die voor zoveel mogelijk cliënten en bewoners van nut zijn. Zo zette de commissie het project ‘Samen op vakantie’ op, om uitstapjes of vakanties mogelijk te maken. Een ander voorbeeld is het project ‘Buddy’s’, dat zorgt dat cliënten en bewoners af en toe iets ondernemen met medewerkers van de ondersteunende diensten van Tragel. Daarnaast is de commissie bezig met onderzoek of de Tragel Academie ook voor cliënten en bewoners benut kan worden, zodat ook zij online kunnen leren. Voorbeelden van cursussen zouden dan zijn: omgaan met de digitale wereld, omgaan met sociale media, veiligheid in het verkeer en weerbaarheid.

De Commissie Samen Doen komt zes keer per jaar bij elkaar. Iedereen kan lid worden en zo het leven van cliënten bewoners een beetje leuker maken! De commissie bestaat uit een lid van de cliëntenraad, een vrijwilliger, een cliënt en medewerkers van Tragel. De commissie bestaat sinds 2017, en is na het symposium Samen Onbeperkt opgestart.

Heb je een idee voor de Commissie Samen Doen? Laat het weten aan de Vrienden van Tragel via vrienden@tragel.nl.

Nieuws van Commissie Samen Doen!

Enquête pilot scholing

De Commissie Samen Doen heeft als voorbereiding op een pilot over scholing voor cliënten en bewoners in juni een enquête uitgezet met de volgende vragen.

Ga met de bewoners en cliënten in gesprek over wat zij leuk vinden en neem er de tijd voor. Praat er eens even over door: “als je drie dringen zou mogen noemen die je zou willen leren, wat zou dat dan zijn? We horen dat er naast de vraag naar individuele trainingsmogelijkheid ook behoefte is aan groepstrainingen. Zo krijgen wij een indicatie van wat er leeft en kunnen een realistische pilot draaien. Lees hier het nieuwsbericht terug.

Deze locaties die een terugkoppeling inzonden hebben een BBQ-cheque gewonnen!

 • Regulus Oostburg en Zomerstraat Hulst
  Leren omgaan met groepsgenoten/buren/mede- bewoners. Zelfstandigheidstraining; zelfzorg, kamer opruimen, schoonmaken, was draaien enz.
  Leren over jezelf, wie ben ik en hoe ga ik om met anderen.
 • DOOR Forensische Zorg
  Burgerschap. Wat wordt er van mij verwacht in de maatschappij? Samen komen met lotgenoten, ervaringen delen. Hoe word ik gezien als volwaardig en laat mij volwaardig meedoen in de maatschappij. Werken aan zelfvertrouwen in mijzelf en in anderen. Kennismaken met lotgenoten.
  Werk aan zelfstandigheid.
  Samen leren koken.
  Bewust omgaan met geld.
 • Babbelaar Clinge
  Zelfstandigheid bevorderen
  Leren koken (ei bakken, sla met spekjes, macaroni), gezond/ongezond koken.
  Boodschappenlijst maken, boodschappen doen, bereiding, tafeldekken, opdienen enz.
  Huishoudelijke taken doen op de dagbesteding
  Koffie schenken, kopjes opruimen en in de afwasmachine zetten, tafeldekken, tafel afruimen, was aan de draad buiten hangen, was vouwen, vegen, ramen zemen enz.

Veel BBQ plezier namens de commissie Samen Doen!

Jaarverslag: terugblik op 2022

Op de agenda van de Commissie Samen Doen stonden in 2022 vijf belangrijke onderwerpen:

 • Samen op vakantie.
 • Mentorschap voor cliënten van Tragel.
 • Buddy’s.
 • Scholing voor bewoners en cliënten.
 • Bekendheid geven aan het bestaan en de activiteiten van de commissie.

De commissie is voltallig 5 keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn de subgroepen meerdere keren bij elkaar geweest om een onderwerp verder uit te werken.

Samen op vakantie
Samen op vakantie is het eerste project van de Commissie Samen Doen. De meeste woningen weten de ReisShop die door Mireille Hamelink wordt gerund te vinden.
Er zijn in 2022 190 bewoners via de ReisShop op vakantie gegaan waarvan 155 met een subsidie van € 125 per persoon. Dat betekent dat er € 19.375 is besteed. Een aantal bewoners zijn twee maal op vakantie zijn geweest ontvingen voor de tweede vakantie geen vergoeding en bewoners van Sterredreef 58 moesten de woning uit vanwege werkzaamheden. Deze vakantie is door Tragel betaald. De subsidie is in 2021 door de Vrienden van Tragel toegezegd voor 3 jaren. Dit betekent dat er voor 2024 opnieuw gekeken moet worden of de regeling kan worden voortgezet.

Mentorschap 
Dit is inmiddels Tragel breed geregeld en staat niet meer op de agenda voor de commissie Samen Doen.
  
Buddy’s
 Tijdens Corona is dit onderwerp helemaal stil komen te liggen. In 2023 wordt dit met nieuw enthousiasme weer opgepakt.

Tragel Academie voor cliënten 
Dit onderwerp is in 2022 op de agenda gekomen. De wens om bewoners en cliënten scholing aan te bieden bestond reeds langer binnen Tragel. Voorheen had Panta Rhei een gepast aanbod voor onze doelgroep maar dit initiatief is na het opheffen van MEE Zeeland geëindigd en niet meer terug opgestart. Inmiddels kunnen we melden dat dit initiatief behoorlijk vorm begint te krijgen. Het bewonersplatform is hier als klankbordgroep bij betrokken.
  
Bekendheid geven aan de activiteiten van de Commissie Samen Doen 
Het is gebleken dat het bestaan en de activiteiten van de Commissie Samen Doen weinig bekend zijn bij medewerkers van Tragel. Daarom is in overleg met de afdeling communicatie afgesproken om meer bekendheid te geven aan de commissie en haar activiteiten. Zo zal o.m. gevraagd worden om dit korte jaarverslag op intranet te plaatsen.

Cyriel de Block
Voorzitter Commissie Samen Doen

Commissie Samen Doen zoekt nieuwe leden

Wil jij aan de slag met projecten die alle cliënten en bewoners van Tragel een leuker leven bezorgen? Dan is een plaatsje in de Commissie Samen Doen wat voor jou!

De commissie voert projecten uit die de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners verhogen, zoals gezamenlijke vakanties, met een maatje leuke dingen doen en het opzetten van een cursusaanbod via de Tragel Academie.

Direct laten weten dat je aan de slag wilt? Stuur een e-mail naar vrienden@tragel.nl.

Brainstorming over het onderwerp “Scholing voor cliënten en bewoners”

Het doel van de bijeenkomst was om te inventariseren :

 • Wat zouden bewoners willen leren.
 • Wat hebben we daar voor nodig
 • Wat zou een toepasselijke naam kunnen zijn.

De oproep voor deze bijeenkomst is via persoonlijke benadering en via intranet tot stand gekomen. De opkomst was heel erg goed, althans groter dan aanvankelijk werd verwacht. Er was een hele goede delegatie van het bewonersplatform. Bij dit platform leefde de wens al geruime tijd om iets met scholing te gaan doen. Het initiatief van de Commissie Samen Doen viel dan ook samen met deze wens. In een eerder stadium is dan ook reeds besloten om gezamenlijk op te trekken om dit initiatief van de grond te laten komen. De Commissie is hier bijzonder door gecharmeerd.

De bijdrage aan de brainstorming van de leden van het bewonersplatform was ook indrukwekkend, openhartig en heel goed doordacht.
Het was ook mooi dat er medewerkers van Tragel aanwezig waren van diverse afdelingen. Ook onder deze groep werd een grote interesse ten toon gespreid. We hadden ook een ervaringsdeskundige in ons midden die in het verleden les had gegeven aan mensen met een beperking. Hij is bereid om zijn ervaring en kennis te blijven delen bij het verder uitwerken van het initiatief.
We mochten ook twee enthousiaste collega’s verwelkomen van de Okkernoot. Als je samen kunt optrekken sta je altijd sterker.
In het gesprek dat, na een inventarisatie aan ideeën over mogelijke onderwerpen, spontaan op gang kwam leverde een bloemlezing op ideeën en mogelijkheden. Enkele voorbeelden:

 • Omgaan met financiën
 • Leren koken
 • Leren omgaan met angst en onveilig voelen
 • Weerbaarheidstraining zowel fysiek als mentaal
 • Omgaan met seksualiteit
 • EHBO
 • Dagelijkse dingen zoals vaatwasser in- en uitruimen of koffie zetten

Dit is maar een greep uit het geheel maar het heeft wel duidelijk gemaakt dat de behoefte heel erg groot is en soms niet altijd zo ingewikkeld om dit te realiseren.
Uiteraard werd er gevraagd naar de voortgang. Het doel van de Commissie Samen Doen, voor dit onderwerp versterkt door Maria Ros en Arnold van Acker, is dan ook om een eerste projectplan op te zetten dat zal worden voorgelegd aan de bestuurder van Tragel. Details van dit plan worden nog verder uitgewerkt in kleine groep met als klankbord het bewonersplatform.
Het gesprek en het enthousiasme was zo groot dat het vooropgestelde programma niet helemaal kon worden gevolgd. De aanwezigen werd aangeboden de mogelijkheden van een VR (virtual reality) bril te ervaren. Dit middel zou eventueel wel een hulpmiddel kunnen worden voor sommige opleidingen.
De afsluitende opmerking die door allen werd gedeeld was:
Laat dit initiatief geen dossier worden dat uiteindelijk ergens in een lade verdwijnt en er niet meer uitkomt.
Deze opmerking hebben we ons zeker ter harte genomen en onder dankzegging voor de bijdrage sloten we de brainstorming om 20.30 u af.

Namens commissie Samen Doen
21 maart 2023

Oproep bijeenkomst

Net voor de jaarwisseling ontvingen de zorgcoördinators van Marina Goossens een samenvatting van de vergadering van het Bewoners & cliëntenplatform van 20 december 2022.
In deze samenvatting wordt gesproken over een Tragel academie voor bewoners, een lang gekoesterde wens van de voorzitter en leden van het Bewoners & cliëntenplatform én de acties die m.b.t. het thema door de commissie Samen Doen momenteel worden uitgezet.Als commissie Samen Doen, informeren wij jullie erover dat op maandag 27 februari van 19:00 – 20:00 uur er op locatie Malpertuus, Malpertuuslaan 6, in Clinge, een brainstormsessie plaatsvindt over de wensen van cliënten en bewoners ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling.Als je meedoet is het van belang vooraf te onderzoeken wat de wensen van de bewoners en cliënten zijn. Helder moet zijn dat het enkel gaat om een inventarisatie. De input wordt vervolgens meegenomen bij het verder uitwerken van de plannen. Hoe meer ideeën hoe meer kans van slagen.De informatie die op de 27ste februari verzameld wordt, is dan ook de basis voor een onderzoek naar de financiële en praktische haalbaarheid van het plan.
Aanmelden voor de brainstormsessie die wordt georganiseerd door de commissie Samen Doen, kan bij Marina Goossens, ambtelijk secretaris vertegenwoordigersraden m.goossens@tragel.nl tot 15 februari aanstaande.Namens commissie Samen Doen
7 februari 2023