De doelstelling van Tragel is in de statuten als volgt omschreven.

 1. De stichting heeft ten doel: het bieden van zorg- en dienstverleningsarrangementen aan mensen met een beperking.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 3. het alleen of met anderen oprichten, in stand houden en exploiteren van woon-, dagbestedings- en andere voorzieningen voor mensen met een beperking, onder wie in het bijzonder mensen met een verstandelijke beperking;
 4. het scheppen van een gunstig klimaat voor leven, ondersteunen, verzorgen, behandelen, werken en ontwikkeling van kennis ten behoeve van de gebruikers en de medewerkers van de stichting;
 5. het bevorderen van en het bijdragen aan een samenhangend (gezondheids)zorg- en welzijnsbeleid, onder meer door het samenwerken met andere organisaties en het verlenen van medewerking aan wetenschappelijk onderzoek op gebieden die voor de stichting en/of voor de (gezondheids)zorg en welzijn van belang zijn;
 6. het realiseren van verdere voorzieningen die de volledige ontwikkeling en ontplooiing van mensen met een beperking mogelijk maken;
 7. het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen of organisaties met een doelstelling die dienstbaar is aan de activiteiten van de stichting of daarmee samenhangt;
 8. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 9. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 10. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
 11. alle overige wettelijke middelen, die dienstbaar zijn aan het doel of daarmee samenhangen.