Zelfstandige teams

Kwaliteit wordt ‘gemaakt’ in de directe relatie tussen bewoner/cliënt enerzijds en team, begeleider anderzijds. Daarom willen we dat de teams zoveel mogelijk ruimte krijgen voor hun eigen vakmanschap. Er wordt dan ook al enige tijd ingezet op het verzelfstandigen van de teams. Dat proces leek te stagneren en na onderzoek kwam een aantal aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van de teams naar voren. Daarover schreven we in het Kwaliteitsrapport 2020. In 2021 hebben we aandacht gehad voor het inhoudelijk en praktisch versterken van de ondersteuning van de teams en het aanpassen van de organisatiestructuur met als doel de beleidsvoorbereiding, -besluitvorming, -invoering en –uitvoering te verbeteren. Ook is het Rijnlands gedachtegoed geïntroduceerd, een meer horizontale wijze van organiseren waarbij de zorgteams meer zeggenschap en autonomie hebben. Vakmanschap, vertrouwen, verbinding en inspiratie staan binnen dit gedachtegoed centraal. Uitgangspunt is en blijft: goed leven voor bewoners/cliënten en zelfstandige teams.

Het stimuleren van teamontwikkeling en de ondersteuning van teams richting zelfstandigheid blijft een speerpunt. Concreet vertaalt zich dat in focus op de verdere invoering van Triple-C als grondhouding en methodiek voor een aantal doelgroepen. We hebben hiervoor een projectleider vrijgemaakt. Er is een analyse gemaakt van de stand van zaken en op basis daarvan is een aanpak bepaald met daarin een uitgebreid scholingsprogramma. Lees verder onder Samen werken aan kwaliteit: Triple-C

Een onderzoek naar de rol en positie van de eerste begeleider wordt in 2022 afgerond. De eerste begeleider is de zorginhoudelijk verantwoordelijke en coach van het team. Het onderzoek moet uitwijzen wat daarvoor nog nodig is.

 

Naast aandacht voor de inhoudelijke kant van het werk van de teams worden de teams in praktische zin ondersteund. Een Servicepunt dat in 2022 start, moet helpen bij het snel en adequaat oplossen van dagdagelijkse vragen voor de ondersteunende diensten, zodat er zoveel mogelijk aandacht en tijd van de teams uit kan gaan naar hun kerntaak: ondersteuning, zorg en behandeling.

 

Teams over hun zelfstandigheid

Teams geven aan veel ‘administratieve lasten’ te hebben. Ze geven het aan lastig te vinden dat zij veel stappen moeten zetten en er veel tussenkomst van andere partijen nodig is om iets voor elkaar te krijgen binnen het team, ondanks dat ze zelfstandig zijn.

Nieuwe medewerkers

In 2021 heeft Tragel het inwerkprogramma aangevuld met het gebruik van de onboardingsapp. Vanaf juni 2021 krijgen nieuwe medewerkers van Tragel een account, nadat zij akkoord gaan met het arbeidsvoorwaardenvoorstel. Voor de start geeft de app algemene informatie over Tragel en vanaf de eerste werkdag zijn er verschillende hoofdstukken met specifieke informatie. Afgelopen jaar hebben 43 personen de app doorlopen en geven de app gemiddeld een score van 9.4. In dit filmpje zijn de app en de verschillende thema’s die aan bod komen te zien. Dit is in 2021 voornamelijk gericht op zorgmedewerkers. In 2022 wordt de app geïntroduceerd bij de nieuwe BBL-leerlingen.

 

Samen sturen op Kwaliteit en Veiligheid

Tragel streeft naar zelfstandige teams die bewust bezig zijn met de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning die zij bieden. Van hieruit is de visie ‘Samen sturen op kwaliteit en veiligheid’ ontstaan. Het (methodisch) werken volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) staat hierin centraal. In 2021 is een begin gemaakt met het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), waarin zoveel mogelijk ruimte is voor vakmanschap. In twee bijeenkomsten is stil gestaan bij de bedoeling van Tragel, de kansen en bedreigingen en ons netwerk. Hiervoor is zoveel mogelijk input opgehaald uit de verschillende RVE1’s. Vervolgens worden aan de hand van gesprekken met medewerkers de processen Tragel-breed in kaart gebracht. Op basis van de ISO-normen en de Kwaliteitskaders wordt inzichtelijk welke acties er nog zijn om te kunnen werken volgens het nieuwe KMS. Dit helpt ons bij de vraag of we de goede dingen doen en waarom we deze dingen doen. Het kwaliteitsrapport geeft de jaarlijkse stand van zaken weer op het gebied van de kwaliteit en veiligheid. Gedurende het jaar kijken we of we de dingen goed doen. Hulpmiddelen hierbij zijn: de PRI (Prospectieve risicoanalyse per bewoner/cliënt) en RI&E, het cliëntervarings- en medewerkersonderzoek, incidenten en audits. Op basis hiervan werken we toe naar een kwaliteitsplan per team, waarvoor we het systeem Triasweb2 willen gebruiken. In 2021 is door HZ-studenten een aanvullend onderzoeksproject uitgevoerd naar een nieuw cliëntervaringsonderzoek bij Tragel. Van belang is dat dit gedragen wordt door de zelfstandige teams en zij de meerwaarde zien voor zowel de individuele bewoner/cliënt als ook voor kwaliteitsverbetering door het team zelf en de organisatie.

1RVE: Resultaatverantwoordelijke eenheid

2Triasweb: één systeem voor alle informatie over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning; enerzijds om de zelfstandige teams te ondersteunen in een eigen kwaliteitsplan en anderzijds om kwaliteitsverbeteringen te kunnen borgen.

 

Kwaliteitsreflectie

In 2021 is met een aantal zorgteams een pilot uitgevoerd naar de praatplaat die ontwikkeld is op basis van het Kwaliteitsrapport 2020 (‘Samen reflecteren op kwaliteit en veiligheid’). We hebben achterhaald of dit een meerwaarde is voor de teams bij het eigen kwaliteitsplan. Zoals de organisatie jaarlijks reflecteert op het kwaliteitsrapport, kan het team ook jaarlijks stil staan bij de kwaliteit en veiligheid van hun zorg en ondersteuning. De pilot blijkt een opstapje te zijn naar een structureel proces, waarbij de focus komt te liggen op wat de teams ‘willen’ in plaats van ‘moeten’. Aan de teams is gevraagd te reflecteren op de afspraken waarmee zij werken (Wat doen we? De goede dingen?) en op hun werkwijze (Hoe doen we het? Doen we het goed?). Op basis van deze kwaliteitsreflectie bepalen de zorgteams zelf wat zijn gaan doen om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren en wat zij nodig hebben van de ondersteunende diensten om hun werk goed te kunnen doen.

 

Er zijn grote verschillen tussen de teams. Sommige teams geven aan dat het soms lastig is om ruimte te vinden voor reflectie in hun volle agenda’s. Andere teams hebben hiervoor al ruimte gecreëerd, door systematisch specifieke kwaliteitsonderwerpen te bespreken in het teamoverleg. Gedurende de verdere inrichting van het systeem Triasweb gaat de kwaliteitsreflectie steeds meer vorm krijgen. Immers, de informatie hieruit is bedoeld voor reflectie. Hiernaast kunnen we de teams verder op maat ondersteunen om het gesprek over kwaliteit en veiligheid te kunnen voeren.