Begeleiding thuis

Cliënten die begeleiding thuis ontvangen, wonen bij hun ouders/verzorgers, op zichzelf of in een kleine woonvorm. Tragel ondersteunt en begeleidt. Dat betekent bij thuiswonenden bijvoorbeeld  hulp bij de opvoeding voor de ouders/verzorgers. Of dat cliënten die op zichzelf wonen, ondersteuning krijgen om een goed leven te kunnen leiden. Om te wonen, te werken en te recreëren midden in de maatschappij. Dat doen we samen, op maat meelevend en respectvol.

Opvoedingsondersteuning

Het gezin staat centraal bij opvoedingsondersteuning voor ouders/verzorgers met een kind met een beperking. Tragel biedt  ook speciale ondersteuning en  begeleiding voor ouders/verzorgers met een verstandelijke beperking. Opvoedingsondersteuning heeft tot doel dat de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Ouders/verzorgers  krijgen tips en ondersteuning om (gedrags)problemen te verminderen en steviger in hun schoenen te staan.

Begeleid zelfstandig wonen

Cliënten die begeleid zelfstandig wonen, wonen zelfstandig thuis of in een woonlocatie van Tragel. We bieden ondersteuning in onze veilige leef- en werkomgeving. Er wordt gelet op de dagelijkse routine. We sturen aan op zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. We helpen in de omgang met anderen en als dat nodig is bij de dagelijkse taken en bezigheden. Begeleid zelfstandig wonen is, waar het kan, het opstapje naar zelfstandig wonen met begeleiding thuis.

Individuele begeleiding

Voor thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking is er individuele begeleiding. Tragel biedt deze kinderen en hun ouders/verzorgers  ondersteuning en begeleiding op maat. Alles is erop gericht om gezinnen die overbelast (dreigen te) raken, te helpen en te ontlasten.

In samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs heeft Tragel in Terneuzen een buitenschoolse opvang. Op zaterdag en in de vakanties is er dagopvang. Ook zijn er logeermogelijkheden op woningen en in de weekend-vakantiegroep.

Buitenschoolse opvang
In Terneuzen is een buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking. Deze opvang is een initiatief van Tragel, samen met scholen voor speciaal onderwijs. Op zaterdag en in de vakanties is er dagopvang in Terneuzen. Elke veertien dagen is er ook in Zaamslag dagopvang bij kinderdagverblijf De Tjasker. Voor opvang overdag is een CIZ-indicatie ‘Begeleiding groep’ nodig of een indicatie vanuit de jeugdwet.

Logeren
Tragel heeft logeermogelijkheden voor kinderen met een beperking die thuis wonen. Logeren is een leuke manier om in een andere omgeving te zijn, met andere mensen om je heen. Ook worden de ouders/verzorgers van de cliënten even ontlast. Logeren kan ook een voorbereiding zijn op ‘uit huis gaan’. Voor logeren is een CIZ-indicatie ‘Tijdelijk verblijf’ of een beschikking Jeugdwet nodig.

Tragel ondersteunt ook individuele leerlingen op school, lees verder.

Meer weten over een locatie, de ondersteuningsmogelijkheden, begeleiding op maat of over de kosten en hoe dit werkt?

Bel ons en we helpen je verder.