Update – 13 januari 2021

Tragel volgt de ontwikkelingen omtrent coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Hoe zit dat bij Tragel?

Besmettingen bij Tragel

13 januari 2021
Momenteel heeft Tragel te maken met Coronabesmettingen. Het betreft een tiental besmettingen, bij zowel cliënten als medewerkers. Er zijn momenteel geen bewoners, cliënten of medewerkers opgenomen in het ziekenhuis met Coronabesmetting.

De GGD is bij alle vastgestelde besmettingen betrokken. De richtlijnen van de GGD die gelden bij een vastgestelde besmetting, worden gevolgd. Dat betekent dat iedereen met een directe betrokkenheid door de GGD geïnformeerd wordt over maatregelen die genomen moeten worden. Hoort u niets, dan geldt u niet als direct betrokkene en hoeft u geen maatregelen te nemen anders dan die voor iedereen op dit moment gelden.

Op de betrokken locaties worden de quarantaine richtlijnen en het protocol voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gevolgd. Cliëntvertegenwoordigers van betreffende locaties zijn geïnformeerd.
We wensen alle betrokkenen sterkte en beterschap.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar coordinatiepuntcorona@tragel.nl. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maatregelen coronavirus (COVID-19), hoe zit dat bij Tragel?

Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Tragel neemt die over en dat heeft gevolgen. Maatregelen zoals in op deze website vermeld blijven van kracht, tot anders wordt aangegeven. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

We houden ons aan de landelijke regels:

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
 • We dragen een mondkapje in publieke ruimten.
 • Publieke ruimtes van zorginstellingen blijven toegankelijk volgens de geldende richtlijnen.

Het is voor iedereen, ook voor bezoekers en klanten van Tragel, belangrijk om deze maatregelen op te volgen.

We houden ons aan de Tragel-afspraken:

 • De leefruimtes blijven het uitgangspunt.
 • Waar mogelijk houden we de leefruimtes gescheiden. Als dat niet kan of niet wenselijk is, wijken we daar vanaf. De manager stemt dit af met de voorzitter van de RVE-vertegenwoordigersraad.
 • Als we samen zijn, maken we zoveel mogelijk ruimte voor elkaar en elkaars leefruimte.
 • Zodra er sprake is van een besmetting gaat de leefruimte van de cliënt of medewerker die besmet is in isolatie en worden de aanwijzingen van de GGD opgevolgd.

Dagbesteding

 • Iedereen mag naar dagbesteding mits er geen klachten zijn.
 • Op de dagbesteding houden we ons aan de afspraken die gemaakt zijn voor die locatie, waar nodig wordt maatwerk toegepast.
 • De publieke winkelruimtes van Tragel Shop zijn gesloten.
 • Vervoer: op straat, in het openbaar vervoer en in de taxi houden we ons aan de afspraken die daar gelden. Bijvoorbeeld: afstand houden en een mondkapje dragen.
 • De horecagelegenheden van Tragel: Kookpunt en ‘t Palet sluiten voor gasten en medewerkers. ’t Palet blijft maaltijden voorzien voor locaties in Clinge. Cliënten kunnen naar dagbesteding komen in ’t Palet volgens de geldende maatregelen voor dagbesteding. Kookpunt blijft afhaalmaaltijden voorzien.

Bezoek

Nu de landelijke maatregelen zijn aangescherpt, scherpt Tragel ter bescherming van de bewoners, cliënten en medewerkers ook de afspraken rond bezoek op de woningen aan.

 • Iedereen mag bezoek ontvangen mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt.
 • Bij bezoek op de woning mogen maximaal 2 externe personen tegelijk in de woning aanwezig zijn.
 • Bezoek maakt vooraf via de begeleiding een afspraak om te komen. Spontaan, onverwacht bezoek, hoe leuk ook, is niet toegestaan. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk in de woning zijn.
 • De begeleiding vraagt aan het bezoek of er klachten zijn. Als dat zo is, kan het bezoek niet doorgaan.
 • Het bezoek houdt 1,5 meter afstand tot de begeleiding en ook zoveel mogelijk tot andere bewoners in de woning.
 • Het bezoek vindt plaats op de eigen kamer, in het eigen appartement of buiten. Als dat niet kan, overlegt het bezoek met de begeleiding over een plek waar het bezoek veilig kan plaatsvinden.
 • Het bezoek volgt de hygiënemaatregelen op die in de woning gelden. Bijvoorbeeld: handen ontsmetten.

Aanvullende afspraken voor bezoek uit een gebied met code oranje of rood

Komt het bezoek uit een gebied dat door de Nederlandse overheid aangemerkt is met code oranje of code rood? Dan geldt ook het volgende:

Code oranje: mondkapje tenzij:

 • Als er tijdens het bezoek geen 1,5 meter in acht genomen kan worden en het bezoek is langer dan een kwartier in contact met een cliënt dan draagt het bezoek een mondkapje. Dat mag een niet medisch mondkapje zijn.
 • Van deze regel mag alleen afgeweken worden met toestemming van de manager. De manager consulteert hiervoor de eerste begeleider en gedragsdeskundige.

Code rood: geen bezoek.

 • Vanwege het risico voor de cliënt, zijn huisgenoten en de medewerkers op locatie kan er geen bezoek uit een met code rood aangemerkt gebied plaatsvinden. Het bezoek wordt uitgesteld tot het moment dat het gebied niet langer met rood is aangeduid.
 • Alternatieve opties voor bezoek zijn telefoon, videobellen enzovoort.

Bekijk hier actuele informatie over de codes:
Gebieden binnen Nederland
Gebieden buiten Nederland

Geen dagbesteding, logeren of bezoek als:

 • de cliënt de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in het huishouden van de cliënt koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de cliënt worden opgenomen;
 • iemand in het huishouden van de cliënt positief getest is op coronavirus, omdat de cliënt tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden;
 • de cliënt het coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • de cliënt in thuisisolatie is, omdat de cliënt direct contact heeft gehad met iemand (nauw of overig contact) waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Logeren

 • Iedereen mag weer gaan logeren of een dagje naar huis, vrienden of familie mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt.
 • De begeleiding vraagt aan de vertegenwoordigers, familie of vrienden of er klachten zijn of zijn geweest. Als dat zo is, moet het bezoek worden uitgesteld.
 • Tijdens het logeren of bezoek wordt opgelet dat de cliënt zich zoveel mogelijk aan de regels voor afstand en hygiëne kan houden.
 • Als de cliënt terugkomt naar de woning vraagt de begeleiding of de cliënt in aanraking is geweest met iemand die klachten heeft of kort geleden klachten heeft gehad. Als dat zo is, wordt overlegd of de cliënt terug kan komen naar de woning. Mogelijk moet dat uitgesteld worden.
 • Er wordt op de weekend-/vakantiegroep logeren aangeboden in beperkte mate. We hanteren hierbij dezelfde leefruimte als op school en bij opvang.

1,5 meter: hoe doen we dat?

Anderhalve meter afstand houden is in de gehandicaptenzorg heel moeilijk. Toch proberen we dat zoveel mogelijk te doen. We gaan er verstandig mee om. Als het niet kan, zorgen we voor goede hygiënemaatregelen zoals een keer extra handen wassen of ontsmetten. Eventueel kunnen beschermingsmaterialen gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten. We maken ook de cliënten bewust van het belang van goede hygiëne, zeker als ze contact hebben met mensen buiten hun eigen leefruimte.

Kind & Gezin

Voor kinderen onder de 12 jaar in de gehandicaptenzorg met neusverkoudheid is er een beslisboom opgesteld. Wanneer er Corona gerelateerde klachten mogen kinderen niet naar dagbesteding/opvang. Er wordt nagevraagd of dezelfde klachten spelen binnen het gezin. Als ouder/vertegenwoordiger kunt u de huisarts contacteren, bijvoorbeeld voor een test. Het vervolg hierop is vastgelegd in een beslisboom, ontwikkeld door BOink in samenwerking met AJN en het RIVM. Deze beslisboom is de leidraad voor medewerkers op kinderdagverblijven, opvang en scholen.

Terugkeer cliënten vanuit thuis

Als een cliënt vanuit thuis naar Tragel terug wil, wordt in de driehoek (manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider), eventueel na consultatie van de Medische dienst, afgestemd onder welke voorwaarden de cliënt mag terugkeren.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. Twee weken thuisisolatie (thuis of op locatie van Tragel; volgens leefregels RIVM) wordt sterk geadviseerd om het risico op besmetting van cliënt en medebewoners/medewerkers te verkleinen.
2. Cliënten kunnen worden getest:
– Een negatieve test in combinatie met twee weken thuisisolatie is het meest wenselijk als voorwaarde voor terugkeren.
– Met een positieve test is terugkeren naar locatie van Tragel voorlopig niet mogelijk.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt

▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.
▪ Bij Tragel zijn opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan.
▪ Cliënten van Tragel die op het Sterreterrein wonen kunnen getest worden via de Tragel Teststraat. Overige cliënten van Tragel die door de GGD, tijdens weekdagen, niet binnen 24 uur getest kunnen worden in de eigen omgeving komen ook in aanmerking voor een test via de Tragel Teststraat.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van cliënten is online, tenzij. Er kan fysiek bezoek plaatsvinden onder de volgende voorwaarden.
▪ Begeleider belt voor het bezoek op om te vragen of de cliënt, huisgenoten of nauwe/overige contacten van cliënt klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
▪ Indien cliënt, huisgenoten of nauwe/overige contacten van cliënt deze klachten heeft, dan zal de ambulante begeleiding cliënt niet bezoeken. De ambulante begeleiding wordt dan via beeldbellen voortgezet. Dit totdat cliënt is getest en klachtenvrij is. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht.
▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.
▪ Cliënt kan zelf aangeven geen begeleiding te willen ontvangen, omdat hij/zij bijvoorbeeld in een risicogroep valt. Er zal contact worden onderhouden via beeldbellen.

Groepswoningen van Tragel als huishouden aangemerkt

▪ Groepswoningen van Tragel in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn aangemerkt als huishouden.
Hiervoor is deze maatregel van de overheid van toepassing: als je naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukke plekken.
▪ Bij het naar buiten gaan volgt elke groepswoning de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling

▪ Contactberoepen zijn niet toegestaan. Behandeling van pedicure kan, als het medisch noodzakelijk is, doorgaan.
De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken. Alle fysieke contacten die niet nodig zijn worden voorkomen.
▪ Het expertisecentrum volgt richtlijnen, wanneer het gaat om het maken van afspraken bij het expertisecentrum of de woning van de cliënt. De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm, fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken.
▪ Het individueel gebruik van therapeutisch bad voor therapiedoeleinden toegestaan, dit wordt afgewogen in de driehoek.

Beschermingsmaterialen

▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot nader orde geannuleerd. Algemeen geldt: vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is anderhalve meter. Dat betekent dat:
▪ Alle evenementen zijn tot nader orde geannuleerd.
▪ Clubs voor het najaar seizoen 2020 worden niet volledig opgestart. Team Vrije Tijd heeft alle aanmeldingen voor de diverse club verzameld en tevens ook contact opgenomen met betrokken clubhouders en vrijwilligers.
Voorlopig blijven er maatregelen gelden omtrent het coronavirus, waaronder het mixen van groepen mensen. Ook is het merendeel van vrijwilligers nog steeds heel erg voorzichtig, o.a. omdat men in de risicogroep zit. Het uitgangspunt blijft de veiligheid en gezondheid van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarom is het besluit genomen om een aantal clubs niet te laten starten, aangezien het niet op een veilige en verantwoorde manier te realiseren is.
Een paar clubs zullen in aangepaste vorm worden aangeboden, het betreft hier dan deelnemers van dezelfde leefgroep. Deze deelnemers zullen hier voor worden uitgenodigd.
▪ Waar mogelijk zijn en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Er worden dit najaar alternatieve activiteiten aangeboden zoals: Thuisbingo, Samen Creatief, Activiteiten op locatie, etc. Team Vrije Tijd houdt je hiervan op de hoogte via het intranet.

MDO’s

MDO’s kunnen digitaal via MS Teams worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald. Dit betekent dat uw MDO in 2020 waarschijnlijk maar voor 1 keer staat gepland. Als tussentijds blijkt dat een zorgplan van een cliënt moet worden aangepast, dan wordt dit uiteraard wel gedaan.

Nieuwe cliënten en opnamebeleid

Nieuwe opnames zijn mogelijk, mits de cliënt klachtenvrij is. Zoveel mogelijk contact en overleg wordt gedaan via beeldbellen. Zodra vanuit het normale proces van opname een positieve beoordeling komt, kan een plaatsingsgesprek volgen. Voor een interne verhuizing, een opname vanuit de thuissituatie of andere instelling gelden afspraken. Er worden momenteel nog geen nieuwe externe cliënten toegelaten voor dagbesteding van Tragel. Intakes voor ambulante zorg blijven plaatsvinden op afstand, tenzij een huisbezoek strikt noodzakelijk is.
Neem contact op met onze professionals van Zorgadvies voor meer informatie over opname.

Facilitair

▪ Een interne verhuizing, van leefruimte naar leefruimte, is mogelijk onder voorwaarden en in overleg met manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider.
▪ Leveranciers nemen voor het betreden van een Tragel locatie telefonisch contact op. Post en pakketten worden afgeleverd bij de ontvangstbalie.
▪ Elke bezoeker dient zich aan de geldende richtlijnen te houden van de Tragel locatie die zij bezoeken. Dit geldt ook voor alle faciliteiten in het hoofdgebouw, Expertisecentrum, kantoorwerkplekken en vergaderruimtes.

WMO vervoer

Reserveren mag tot 2 uur van tevoren. Houd er wel rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn vanwege minder combinaties, dus op tijd reserveren is aan te bevelen.
Het dragen van een niet-medisch mondkapje in de taxi verplicht. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV.
▪ Max. 2 klanten in een auto en 4 klanten in een bus.
▪ Scoots mogen niet mee.
▪ Indicaties kunnen niet gegarandeerd worden, kamer-kamer begeleiding sowieso niet.

Vervoer dagbesteding

Het dragen van een niet-medisch mondkapje in de taxi verplicht. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV.
▪ Max. 2 klanten in een auto en 4 klanten in een bus.

Opvanglocaties

Zieke bewoners worden in quarantaine opgevangen en verzorgd op de eigen woning. Wanneer dit niet kan op de eigen woning, kan een zieke bewoners worden opgevangen op de provinciale COVID-unit. Eigen opvanglocaties binnen Tragel zijn afgeschaald.

Vrijwilligers

▪ Per woonlocatie is aan de hand van een gemeenschappelijke richtlijn bepaald of het risico voor de bewoners laag, gemiddeld of hoog is. Als gevolg daarvan variëren de mogelijkheden voor bezoek en is het steeds ‘’maatwerk’’. De maatregel ‘Bezoek op locatie- en aan huis’ is hierbij ook voor vrijwilligers van toepassing.
▪ Mogelijkheden voor bezoek of een activiteit (bijv. wandelen/ fietsen) zijn per locatie anders. Als dit gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie hierover en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt over de inzet van de vrijwilliger.
▪ Clubs en gezamenlijke activiteiten (zoals bijv. buurthuis activiteiten en open cafés) starten nog niet terug op.
▪ Als u als vrijwilliger vragen heeft, kunt u contact opnemen met de locatie waar u vrijwilligerswerk doet. Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of T: 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar.

Reis Shop

Algemeen geldt:
▪ Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
▪ Boek geen reis naar het buitenland.
▪ Reis niet naar het buitenland.
De Reis Shop is te bereiken via: E: reisshop@tragel.nl of M: 06-30622056.

Hygiëne

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
 • Draag een mondkapje in publieke ruimten.

Actuele info COVID-19

Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 (bijvoorbeeld ziekteverschijnselen, de huidige situatie in Nederland, aanpak en maatregelen) is te volgen via de officiële website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Raadpleeg deze actuele informatie van RIVM regelmatig, volg maatregelen op en attendeer uw omgeving.
Bekijk hier actuele informatie over de kleurcodes in Nederland en buiten Neerland:
Gebieden binnen Nederland
Gebieden buiten Nederland

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Bron: Rijksoverheid 12 januari 2021 – Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown
Het aantal besmettingen met corona daalt licht. Dat is goed nieuws en moet zo blijven. Maar het aantal besmettingen moet sneller dalen. Daarom blijft de huidige lockdown zeker tot en met 9 februari 2021 van kracht. Zodat het aantal mensen met corona in ziekenhuizen snel daalt.
In dit overzicht staan de landelijke maatregelen die gelden:

(bron: Rijksoverheid 14 december 2020)

De gedeeltelijke lockdown in eenvoudige taal lees je terug door te klikken op deze link.

De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari 2021 zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Mondkapje verplicht 
Bron: Rijksoverheid 17 november 2020 – Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rijinstructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Crisis Beleidsteam (CBT)

Bij Tragel is er een Crisis Beleidsteam (CBT) actief. Zij komen regelmatig samen om de maatregelen en de gevolgen voor Tragel omtrent het coronavirus te inventariseren en te bespreken.

Berichtgeving vanuit Tragel

Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.