Besmettingen bij Tragel


6 april 2021
Momenteel zijn er binnen Tragel Coronabesmettingen vastgesteld. Het betreft een aantal besmettingen, bij bewoners en medewerkers. Er zijn momenteel geen personen opgenomen in het ziekenhuis met Coronabesmetting.
Het verdrietige bericht is dat twee bewoners, die positief getest werden op Corona, onlangs zijn overleden. Alle betrokkenen sterkte en beterschap toegewenst.

De GGD is bij alle vastgestelde besmettingen betrokken. De richtlijnen van de GGD die gelden bij een vastgestelde besmetting, worden gevolgd. Dat betekent dat iedereen met een directe betrokkenheid door de GGD geïnformeerd wordt over maatregelen die genomen moeten worden. Hoort u niets, dan geldt u niet als direct betrokkene en hoeft u geen maatregelen te nemen anders dan die voor iedereen op dit moment gelden.

Op de betrokken locaties worden de quarantaine richtlijnen en het protocol voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gevolgd. Cliëntvertegenwoordigers van betreffende locaties zijn geïnformeerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar coordinatiepuntcorona@tragel.nl. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maatregelen coronavirus (COVID-19), hoe zit dat bij Tragel?

Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Tragel neemt die over en dat heeft gevolgen. Maatregelen zoals op deze website vermeld blijven van kracht, tot anders wordt aangegeven. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

We houden ons aan de landelijke regels:

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
 • We dragen een mondkapje in publieke ruimten.
 • Publieke ruimtes van zorginstellingen blijven toegankelijk volgens de geldende richtlijnen.

Het is voor iedereen, ook voor bezoekers en klanten van Tragel, belangrijk om deze maatregelen op te volgen.

We houden ons aan de Tragel-afspraken:

 • De leefruimtes blijven het uitgangspunt.
 • Waar mogelijk houden we de leefruimtes gescheiden. Als dat niet kan of niet wenselijk is, wijken we daar vanaf. De manager stemt dit af met de voorzitter van de RVE-vertegenwoordigersraad.
 • Als we samen zijn, maken we zoveel mogelijk ruimte voor elkaar en elkaars leefruimte.
 • Zodra er sprake is van een besmetting gaat de leefruimte van de cliënt of medewerker die besmet is in isolatie en worden de aanwijzingen van de GGD opgevolgd.

Dagbesteding

 • Iedereen mag naar dagbesteding mits er geen klachten zijn.
 • Op de dagbesteding houden we ons aan de afspraken die gemaakt zijn voor die locatie, waar nodig wordt maatwerk toegepast.
 • De publieke winkelruimtes van Tragel Shop zijn gesloten.
 • Vervoer: op straat, in het openbaar vervoer en in de taxi houden we ons aan de afspraken die daar gelden. Bijvoorbeeld: afstand houden en een mondkapje dragen.
 • De horecagelegenheden van Tragel: Kookpunt en ‘t Palet sluiten voor gasten en medewerkers. ’t Palet blijft maaltijden voorzien voor locaties in Clinge. Cliënten kunnen naar dagbesteding komen in ’t Palet volgens de geldende maatregelen voor dagbesteding. Kookpunt blijft afhaalmaaltijden voorzien.

Bezoek

Iedereen mag bezoek ontvangen conform de landelijke richtlijnen, mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt. Op de locatie houden we ons aan de afspraken die op dat moment gelden voor die locatie en worden niet meer bezoekers ontvangen dan landelijk is toegestaan. Bewoners mogen 2 bezoekers per dag ontvangen. Bij bezoek blijft het noodzakelijk dat regels en afspraken goed worden nageleefd. Alternatieve opties voor bezoek zijn telefoon, videobellen enzovoort.

Bezoek: hou vol!

Sinds het begin van de Corona-pandemie houden we ons aan de landelijke maatregelen. Ook nu de meeste bewoners en veel medewerkers al één of twee keer gevaccineerd zijn, blijven de maatregelen gelden. Dat betekent dat op dit moment bewoners twee bezoekers per dag mogen ontvangen. Bezoekers mogen geen klachten hebben en bezoek moet vooraf gemeld worden zodat de begeleiding kan bewaken dat er niet teveel mensen tegelijk op de locatie zijn. Dit geldt ook voor bezoek op de dagbesteding. Hoe leuk en goed bedoeld ook, spontaan en onaangekondigd op bezoek komen, is niet mogelijk. Aan het bezoek wordt nog steeds nadrukkelijk gevraagd zich verder aan de regels voor het ontsmetten van handen, dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand tot bewoners en begeleiding te houden. Ook kunnen er op locatie afspraken gelden over in welke ruimte het bezoek kan plaatsvinden.

We begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om de regels na te leven zeker nu bewoners gevaccineerd zijn en mogelijk u zelf ook. Maar voor de veiligheid van bewoners, begeleiding én voor uw eigen veiligheid blijft het noodzakelijk om vol te houden. Er komt immers nog een derde golf Coronabesmettingen. Daarom brengen we samen met de Centrale Vertegenwoordigersraad nogmaals onder uw aandacht dat we van iedereen verwachten dat de aanwijzingen van de begeleiding op locatie opgevolgd worden. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Guus Bannenberg, bestuurder Tragel & Léon Phernambucq, voorzitter CVR

Logeren

Iedereen mag gaan logeren, een dagje naar huis of op bezoek gaan bij vrienden of familie mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt. Bedenk dat ieder bezoek een risico kan zijn, voor de cliënt en voor anderen. Overweeg dus altijd of een bezoek/logeren wel echt nodig is. Bedenk dat ieder bezoek een risico kan zijn, voor de cliënt en voor anderen. Overweeg dus altijd of een bezoek/logeren wel echt nodig is.

Logeren in het buitenland, waaronder België

▪ Regelgeving inwoners Nederland: Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland (zo ook België) en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart 2021. Er gelden reisbeperkingen.
▪ Regelgeving inwoners België: Niet-noodzakelijke reizen van- en naar België worden tot tenminste 19 april 2021 verboden. Voor noodzakelijke reizen dient u een verklaring van eer bij te hebben.

Het is toegestaan om te logeren in het buitenland, waaronder België, maar wordt sterk afgeraden. Wanneer logeren over de grens wordt ingepland zal een PCR test uitgevoerd moeten worden en zal de persoon in quarantaine moeten. Ditzelfde geldt voor terugkeer na logeren. Tragel kan deze quarantaine periode en het aanbieden van een PCR test niet faciliteren, vanwege de zorgcontinuïteit van medebewoners.

Wanneer een cliënt gaat logeren in het buitenland, waaronder België, kan hij/zij tot tenminste 19 april 2021 (volgens de geldende richtlijnen van Nederland en het land waar cliënt gaat logeren) inclusief de geldende periode van quarantaine niet terugkeren naar de woonlocatie van Tragel.

Als u woonachtig bent in het buitenland wordt u hierop geattendeerd via de 1e begeleider. Het besef is groot dat dit voor iedereen ingrijpend kan zijn, maar gaan uit van uw begrip. Blijf gezond!

Geen dagbesteding, logeren of bezoek als:

 • de cliënt de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in het huishouden van de cliënt koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de cliënt worden opgenomen;
 • iemand in het huishouden van de cliënt positief getest is op coronavirus, omdat de cliënt tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden;
 • de cliënt het coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • de cliënt in thuisisolatie is, omdat de cliënt direct contact heeft gehad met iemand (nauw of overig contact) waarbij het coronavirus is vastgesteld.
 • de cliënt gaat logeren buiten Nederland, is terugkeer naar Tragel niet mogelijk.

1,5 meter: hoe doen we dat?

Anderhalve meter afstand houden is in de gehandicaptenzorg heel moeilijk. Toch proberen we dat zoveel mogelijk te doen. We gaan er verstandig mee om. Als het niet kan, zorgen we voor goede hygiënemaatregelen zoals een keer extra handen wassen of ontsmetten. Eventueel kunnen beschermingsmaterialen gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten. We maken ook de cliënten bewust van het belang van goede hygiëne, zeker als ze contact hebben met mensen buiten hun eigen leefruimte.

Kind & Gezin

Voor kinderen onder de 12 jaar in de gehandicaptenzorg met neusverkoudheid is er een beslisboom opgesteld. Wanneer er Corona gerelateerde klachten zijn, mogen kinderen niet naar dagbesteding/opvang. Er wordt nagevraagd of dezelfde klachten spelen binnen het gezin. Als ouder/vertegenwoordiger kunt u de huisarts contacteren, bijvoorbeeld voor een test. Het vervolg hierop is vastgelegd in een beslisboom, ontwikkeld door BOink in samenwerking met AJN en het RIVM. Deze beslisboom is de leidraad voor medewerkers op kinderdagverblijven, opvang en scholen.

Terugkeer cliënten vanuit thuis

Als een cliënt vanuit thuis naar Tragel terug wil, wordt in de driehoek (manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider), eventueel na consultatie van de Medische dienst, afgestemd onder welke voorwaarden de cliënt mag terugkeren.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. Twee weken thuisisolatie (thuis of op locatie van Tragel; volgens leefregels RIVM) wordt sterk geadviseerd om het risico op besmetting van cliënt en medebewoners/medewerkers te verkleinen.
2. Cliënten kunnen worden getest:
– Een negatieve test in combinatie met twee weken thuisisolatie is het meest wenselijk als voorwaarde voor terugkeren.
– Met een positieve test is terugkeren naar locatie van Tragel voorlopig niet mogelijk.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt

▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.
▪ Bij Tragel zijn opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan.
▪ Cliënten van Tragel die op het Sterreterrein wonen kunnen getest worden via de Tragel Teststraat. Overige cliënten van Tragel die door de GGD, tijdens weekdagen, niet binnen 24 uur getest kunnen worden in de eigen omgeving komen ook in aanmerking voor een test via de Tragel Teststraat.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van cliënten is online, tenzij. Er kan fysiek bezoek plaatsvinden onder de volgende voorwaarden.
▪ Begeleider belt voor het bezoek op om te vragen of de cliënt, huisgenoten of nauwe/overige contacten van cliënt klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
▪ Indien cliënt, huisgenoten of nauwe/overige contacten van cliënt deze klachten heeft, dan zal de ambulante begeleiding cliënt niet bezoeken. De ambulante begeleiding wordt dan via beeldbellen voortgezet. Dit totdat cliënt is getest en klachtenvrij is. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht.
▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.
▪ Cliënt kan zelf aangeven geen begeleiding te willen ontvangen, omdat hij/zij bijvoorbeeld in een risicogroep valt. Er zal contact worden onderhouden via beeldbellen.

Groepswoningen van Tragel als huishouden aangemerkt

▪ Groepswoningen van Tragel in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn aangemerkt als huishouden.
Hiervoor is deze maatregel van de overheid van toepassing: als je naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukke plekken.
▪ Bij het naar buiten gaan volgt elke groepswoning de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling

▪ Contactberoepen zijn toegestaan, onder voorwaarden.
▪ De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken. Alle fysieke contacten die niet nodig zijn worden voorkomen.
▪ Het expertisecentrum volgt richtlijnen, wanneer het gaat om het maken van afspraken bij het expertisecentrum of de woning van de cliënt. De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm, fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken.
▪ Het individueel gebruik van therapeutisch bad voor therapiedoeleinden toegestaan, dit wordt afgewogen in de driehoek.

Beschermingsmaterialen

▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot nader orde geannuleerd. Algemeen geldt: vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is anderhalve meter. Dat betekent dat:
▪ Alle evenementen zijn tot nader orde geannuleerd.
▪ Clubs voor het najaar seizoen 2020 worden niet volledig opgestart. Team Vrije Tijd heeft alle aanmeldingen voor de diverse club verzameld en tevens ook contact opgenomen met betrokken clubhouders en vrijwilligers.
Voorlopig blijven er maatregelen gelden omtrent het coronavirus, waaronder het mixen van groepen mensen. Ook is het merendeel van vrijwilligers nog steeds heel erg voorzichtig, o.a. omdat men in de risicogroep zit. Het uitgangspunt blijft de veiligheid en gezondheid van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarom is het besluit genomen om een aantal clubs niet te laten starten, aangezien het niet op een veilige en verantwoorde manier te realiseren is.
Een paar clubs zullen in aangepaste vorm worden aangeboden, het betreft hier dan deelnemers van dezelfde leefgroep. Deze deelnemers zullen hier voor worden uitgenodigd.
▪ Waar mogelijk zijn en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Er worden dit najaar alternatieve activiteiten aangeboden zoals: Thuisbingo, Samen Creatief, Activiteiten op locatie, etc. Team Vrije Tijd houdt je hiervan op de hoogte via het intranet.

MDO’s

MDO’s kunnen digitaal via MS Teams worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald. Dit betekent dat uw MDO in 2020 waarschijnlijk maar voor 1 keer staat gepland. Als tussentijds blijkt dat een zorgplan van een cliënt moet worden aangepast, dan wordt dit uiteraard wel gedaan.

Nieuwe cliënten en opnamebeleid

Nieuwe opnames zijn mogelijk, mits de cliënt klachtenvrij is. Zoveel mogelijk contact en overleg wordt gedaan via beeldbellen. Zodra vanuit het normale proces van opname een positieve beoordeling komt, kan een plaatsingsgesprek volgen. Voor een interne verhuizing, een opname vanuit de thuissituatie of andere instelling gelden afspraken. Er worden momenteel nog geen nieuwe externe cliënten toegelaten voor dagbesteding van Tragel. Intakes voor ambulante zorg blijven plaatsvinden op afstand, tenzij een huisbezoek strikt noodzakelijk is.
Neem contact op met onze professionals van Zorgadvies voor meer informatie over opname.

Facilitair

▪ Een interne verhuizing, van leefruimte naar leefruimte, is mogelijk onder voorwaarden en in overleg met manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider.
▪ Leveranciers nemen voor het betreden van een Tragel locatie telefonisch contact op. Post en pakketten worden afgeleverd bij de ontvangstbalie.
▪ Elke bezoeker dient zich aan de geldende richtlijnen te houden van de Tragel locatie die zij bezoeken. Dit geldt ook voor alle faciliteiten in het hoofdgebouw, Expertisecentrum, kantoorwerkplekken en vergaderruimtes.

WMO vervoer

Reserveren mag tot 2 uur van tevoren. Houd er wel rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn vanwege minder combinaties, dus op tijd reserveren is aan te bevelen.
Het dragen van een niet-medisch mondkapje in taxivervoer en openbaar vervoer (OV) is verplicht. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV (zoals lijnbus en trein). Het dragen van een medisch mondneusmasker type IIR wordt voor cliënten aangeraden.
▪ Scoots mogen niet mee.
▪ Indicaties kunnen niet gegarandeerd worden, kamer-kamer begeleiding sowieso niet.

Vervoer dagbesteding

Beperking maximum bezetting voertuig (behalve bij cliënten van dezelfde woonlocatie).
Elke cliënt draagt in Taxi- en eigen vervoer van Tragel een medisch mondneusmasker type IIR. Het dragen van dit type masker is verplicht, mits mogelijk.

Opvanglocaties

Zieke bewoners worden in quarantaine opgevangen en verzorgd op de eigen woning. Wanneer dit niet kan op de eigen woning, kan een zieke bewoners worden opgevangen op de provinciale COVID-unit. Eigen opvanglocaties binnen Tragel zijn afgeschaald.

Vrijwilligers

Tragel heeft de uitgangspunten voor inzet van vrijwilligers gebaseerd en geactualiseerd op de huidige situatie. Vanaf maandag 12 april 2021 kunnen vrijwilligers volgens uitgangspunten en de richtlijnen van de locatie vrijwilligersactiviteiten hervatten:
▪ Locatie gebonden activiteiten kunnen in overleg plaatsvinden, met inachtneming van richtlijnen.
▪ Mogelijkheden voor bezoek of een activiteit zijn per locatie anders.
▪ Gezamenlijke activiteiten zoals clubs, buurthuisactiviteiten, open cafés en weekendactiviteiten (groot en -kleinschalig) starten nog niet terug op.
▪ Als u als vrijwilliger vragen heeft, kunt u contact opnemen met de locatie waar u vrijwilligerswerk doet. Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of T: 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar.
Het volledig overzicht met actuele uitgangspunten voor vrijwilligerswerk kunt u raadplegen op de website van Tragel: www.tragel.nl/coronavirus/vrijwilligerswerk

Reis Shop

Algemeen geldt:
▪ Reis alleen met het openbaar vervoer als het nodig is.
▪ Blijf in Nederland en ga niet op reis. Dit geldt tot tenminste 15 mei 2021.
De Reis Shop is te bereiken via: E: reisshop@tragel.nl of M: 06-30622056.

Hygiëne

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.
 • Draag een mondkapje in publieke ruimten.

Actuele info COVID-19

Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 (bijvoorbeeld ziekteverschijnselen, de huidige situatie in Nederland, aanpak en maatregelen) is te volgen via de officiële website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Raadpleeg deze actuele informatie van RIVM regelmatig, volg maatregelen op en attendeer uw omgeving.
Bekijk hier actuele informatie over de kleurcodes in Nederland en buiten Neerland:
Gebieden binnen Nederland
Gebieden buiten Nederland

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Bron: Rijksoverheid 23 maart 2021
Op dinsdag 23 maart was er weer een persconferentie. Het aantal besmette mensen is nog steeds te hoog. Dat komt ook door andere soorten van het coronavirus. Daarom is het nog steeds te druk in de ziekenhuizen.
De huidige maatregelen blijven van kracht tot en met tenminste 20 april 2021. Vanaf woensdag 31 maart gaat de avondklok 1 uur later in: tussen 22.00 en 04.30 uur.

Persconferentie 23 maart 2021 in eenvoudige taal
Klik op deze link om de persconferentie in eenvoudige taal te openen.

Maatregelen blijven van kracht, ook voor gevaccineerde mensen

Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Dit geldt vooralsnog ook voor gevaccineerde mensen. Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona, maar het is nog niet bekend of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Daarnaast is het zo dat één tot twee weken na vaccinatie 60-90% van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopig dezelfde algemene landelijke coronamaatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Wanneer maatregelen versoepeld kunnen worden, volgt Tragel hierin uiteraard de landelijke richtlijnen.

Crisis Beleidsteam (CBT)

Bij Tragel is er een Crisis Beleidsteam (CBT) actief. Zij komen regelmatig samen om de maatregelen en de gevolgen voor Tragel omtrent het coronavirus te inventariseren en te bespreken.

Berichtgeving vanuit Tragel

Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.