Update – 5 juni 2020

Tragel volgt de ontwikkelingen omtrent coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Hoe zit dat bij Tragel?

Besmettingen bij Tragel

Op dit moment zijn er geen bewoners, cliënten of medewerkers opgenomen in het ziekenhuis met Corona besmetting. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar infectiepreventie@tragel.nl. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maatregelen coronavirus (COVID-19), hoe zit dat bij Tragel?

Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Tragel neemt die over en dat heeft gevolgen. Maatregelen zoals in op deze website vermeld blijven van kracht, tot anders wordt aangegeven. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

Bezoek op locatie- en aan thuis
Het alternatief voor “nee, tenzij” kan gevonden worden in compartimentering. Bij compartimentering accepteren we dat er direct contact is tussen medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie, maar dan alleen binnen één compartiment dat we leefruimte noemen. Die leefruimte bestaat uit één of meer woningen, de dagbesteding en alle medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie die daarbij horen. Tussen leefruimtes onderling blijven waterdichte schotten vanwege besmettingsrisico.

Leefruimte
De leefruimte houdt in dat er vaste teams op de woningen werken en geen diensten worden uitgewisseld tussen verschillende leefruimtes. Dat betekent dat de leefruimte zo gekozen moet worden dat het team van medewerkers het kan organiseren met elkaar met een flexibele schil, de zogenaamde flexkring. Vertegenwoordigers hebben onder voorwaarden toegang tot de leefruimte, mits vrij van gezondheidsklachten die op COVID-19 kunnen wijzen. De bewegingsvrijheid wordt verder bevorderd doordat ook de dagbesteding bij de leefruimte is betrokken. Dit wordt nu al op kleine schaal toegepast. De dagbesteding wordt dan na gebruik ontsmet voor gebruik door een andere woning.

Instemming
Uiteraard worden er op deze manier zekere risico’s genomen, maar die worden bewust gekozen en maximaal gereduceerd. Met bewust gekozen wordt bedoeld dat alle betrokkenen binnen de leefruimte (medewerkers, cliënten, vertegenwoordigers en vrijwilligers) instemmen met de risico’s met als doel direct contact en daarmee kwaliteit van zorg te bevorderen. Risico’s worden gereduceerd door de grenzen van de leefruimtes streng te bewaken, gezondheidsklachten serieus te nemen en te testen, indien nodig ook bij familie en vrijwilligers. Per leefruimte wordt deze afweging in goed overleg gemaakt. De wensen van vertegenwoordigers worden door de manager, eerste begeleiders en gedragsdeskundige meegenomen in een voorstel dat ze met de voorzitter van de lokale vertegenwoordigersraad bespreken. Hierna wordt een besluit genomen afhankelijk van de specifieke omstandigheden in de leefruimte.

Invoeren leefruimte
De managers van de RVE’s bepalen in goed overleg de indeling van de leefruimtes per RVE. Voor elke RVE is een plan gemaakt met daarin de leefruimten en alle mensen die daarbij horen. Dit plan wordt eerst nog besproken met de voorzitter van de RVE vertegenwoordigersraad. Als er overeenstemming is, kan het uitgevoerd worden. Een leefruimte is “gesloten” voor bezoek, totdat er instemming is over opening met de bijbehorende voorwaarden. Wanneer er instemming is voor een leefruimte op uw locatie, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider of manager.

Bezoek uit België
De grensovergangen van België zijn tot nader orde gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Wanneer u woonachtig bent in België en u reeds bent geïnformeerd dat bezoek mogelijk is, kunt u via de eerste begeleider van uw locatie een brief aanvragen om de grens tussen België en Nederland te passeren.

Algemene bezoekafspraken leefruimte
Dit zijn algemene afspraken die in elke leefruimte moeten worden nageleefd:

 • De algemene Coronamaatregelen van de overheid en de RIVM-richtlijnen zijn leidend. Regionale Corona-aanwijzingen door ROAZ, GHOR of GGD zijn leidend in de regio.
 • Als er op een woning een verdenking van COVID-19 is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er tot nader order een bezoekverbod voor de gehele locatie. Dit geldt ook voor het geval dat er een zieke cliënt is die thuis verzorgd wordt.
 • Stimuleer en faciliteer digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk. Zoals (beeld)bellen, video’s, robot met stem van een bekende, filmpjes, kaartjes, cadeaus, …
 • Bezoek vindt op afspraak plaats en is afhankelijk van de situatie op dat moment. Vooraf is er contact met de begeleiding of de afspraak door kan gaan.
 • De bezoekduur is gelimiteerd in tijd: maximaal 1 uur.
 • Alleen de vaste bezoekers komen in aanmerking voor een bezoek. Meestal is dit een familielid. Ga uit van maximaal 1 tot 2 vaste bezoekers per cliënt.
 • Bewoners en cliënten van Tragel gaan onderling niet bij elkaar op bezoek.
 • Bezoekers (of hun gezinsleden/huisgenoten) hebben geen Coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 • Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte van de cliënt of buiten. Bijvoorbeeld met behulp van het kletsvenster of door te wandelen of verblijf in een ruimte waar geen andere mensen komen.
 • Bezoekers maken geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes in de woning.
 • Het bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1,5 meter afstand van medewerkers. En medewerkers en andere cliënten blijven op 1,5 meter afstand van het bezoek.
 • Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen houden ze 1,5 meter afstand van andere mensen op straat en vermijden ze publieke en openbare ruimtes.
 • Cliënten mogen alleen bezoek ontvangen en nog niet zelf op bezoek gaan.
 • Er worden geen feesten en partijen gehouden.

Aanvullende afspraken voor bewoners en cliënten die in een appartement wonen:

 • Als iemand een eigen voordeur heeft, kan er bezoek plaatsvinden in het appartement.
 • Geen oponthoud in de gangen en andere ruimten van het complex. Het bezoek gaat rechtstreeks naar het appartement.
 • Een bezoek start en eindigt altijd met handen wassen met water en zeep.
 • Gedurende het bezoek is er geen begeleiding aanwezig.
 • Een bezoek wordt afgesloten door samen op te ruimen, af te wassen en schoon te maken wat gebruikt is.
 • Logeren in het appartement is nog niet toegestaan.

Tot start leefruimte geldt: geen bezoek, tenzij
Totdat er instemming is over de opening van een leefruimte en dit wordt aangegeven, blijft de maatregel gelden dat mensen met een beperking geen bezoek mogen ontvangen tenzij dit strikt noodzakelijk is. Niemand mag op bezoek bij bewoners en cliënten tenzij daar een zwaarwegende reden voor is. Ditzelfde geldt voor “uit bezoek” gaan. Verblijft een bewoner/cliënt momenteel thuis dan kan hij of zij terug, mits aangetoond negatief getest op Corona.
Tenzij strikt noodzakelijk zit in het zwaarwegende belang van de cliënt. Die afweging wordt bij Tragel gemaakt in de driehoek van gedragsdeskundige, eerste begeleider en manager, waarbij de manager beslist.

Terugkeer cliënten vanuit thuis
Als een cliënt vanuit thuis naar Tragel terug wil, wordt in de driehoek (manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider), eventueel na consultatie van de Medische dienst, afgestemd onder welke voorwaarden de cliënt mag terugkeren.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. Twee weken thuisisolatie (thuis of op locatie van Tragel; volgens leefregels RIVM) wordt sterk geadviseerd om het risico op besmetting van cliënt en medebewoners/medewerkers te verkleinen.
2. Cliënten kunnen worden getest:
– Een negatieve test in combinatie met twee weken thuisisolatie is het meest wenselijk als voorwaarde voor terugkeren.
– Met een positieve test is terugkeren naar locatie van Tragel voorlopig niet mogelijk.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt
▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.
▪ Bij Tragel zijn opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan.

Dagbesteding- en Tragel Shop locaties
De overheid heeft in de persconferentie van 19 mei 2020 aangekondigd dat dagbesteding op specifieke locaties vanaf 1 juni 2020 weer zoveel als mogelijk kan gaan draaien.  De VGN heeft deze week een handreiking gepubliceerd. De manier waarop Tragel bezig is om de dagbesteding stapsgewijs weer op te starten, past goed in deze handreiking. We gaan daarom ook door op de manier die we voor ogen hebben.
We werken er naar toe om voor bewoners en extramurale cliënten een passend aanbod dagbesteding te bieden. Dat doen we stap voor stap. Belangrijk is dat alle voorwaarden op orde zijn zoals 1,5 meter, voldoende sanitair, looproutes enzovoort. We starten met bewoners en alleen waar dat kan worden ook externe (extramurale) cliënten toegelaten. Wanneer dagbesteding weer mogelijk is voor uw locatie, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider of manager.
Dat niet iedere cliënt al terecht kan op zijn dagbesteding is soms moeilijk. We gaan echter voor veiligheid voor cliënten en medewerkers. Vandaar de kleine zorgvuldige stapjes die we zetten, hoe moeilijk dat soms ook is. We hopen dat het iedereen lukt nog even vol te houden. We werken ook aan een stabiele “post-Corona” situatie voor de dagbesteding. U wordt hierover medio juli geïnformeerd.

Activiteiten buiten de woning
In Oostburg, Terneuzen, Hulst en Clinge kan er vanaf maandag 6 april 2020 op sommige dagen gebruik gemaakt worden van één of meerdere dagbestedingslocaties. Op die dagen kunnen individuele woningen gebruik maken van die locatie.
We hanteren hiervoor een rooster en strakke richtlijnen waaronder schoonmaak van de locatie telkens voordat er een andere groep komt. De invulling van activiteiten buiten de woning wordt wekelijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding van cliënten gaat door onder de volgende voorwaarden.
▪ De begeleider belt voorafgaand aan de afspraak met de cliënt.
▪ Als de cliënt klachten heeft, dan vindt de afspraak telefonisch of via FaceTime plaats. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht.
▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.

Groepswoningen van Tragel als huishouden aangemerkt
▪ Groepswoningen van Tragel in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn aangemerkt als huishouden.
Hiervoor is deze maatregel van de overheid van toepassing: als je naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen, uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling.
▪ Er wordt beperkt gebruik gemaakt van deze toestemming, voor bijvoorbeeld een korte wandeling of verplaatsing naar een nabij gelegen dagbestedingsfaciliteit.
▪ Bij het naar buiten gaan kan door middel van een schriftelijke verklaring worden aangegeven dat de groepswoning als huishouden is aangemerkt.
▪ Bij het naar buiten gaan volgt elke groepswoning de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling
▪ Het zwembad in Clinge is gesloten voor alle bezoekers (intern én extern).
▪ Alle afspraken met dokters worden telefonisch gedaan. Als de dokter beslist, dat hij de cliënt wil zien, komt hij/zij naar de woning.
▪ Tandartsafspraken gaan niet door, alleen bij spoed.
▪ Contactberoepen zijn per 11 mei 2020 toegestaan. Bewoners en cliënten kunnen naar de kapper of pedicure, mits er geen gezondheidsklachten zijn. Afspraken worden gepland in overleg met de manager, zodat dit geleidelijk kan worden hervat.

Beschermingsmaterialen
▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers
Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

Testen coronavirus voor medewerkers primaire zorg
In zijn algemeenheid volgt Tragel voor het testen op coronavirus (COVID-19) de landelijke richtlijnen. Sinds 2 april 2020 heeft Tragel afspraken met ZorgSaam, om medewerkers in de primaire zorg bij Tragel te kunnen testen.
Voor de continuïteit van onze zorg, het voorkomen van besmetting van collega’s én cliënten kan het noodzakelijk zijn om medewerkers, met klachten die mogelijk op Corona wijzen, te laten testen. Dat maakt het gemakkelijker om voorzorgmaatregelen te nemen om verspreiding te voorkomen. We zijn daarom blij met de afspraken met ZorgSaam.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen
Alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 september 2020 zijn geannuleerd. Algemeen geldt: vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is anderhalve meter.
▪ Alle overleggen en bijeenkomsten met meer dan 10 personen, zijn geannuleerd.
▪ Volgende evenementen zijn geannuleerd:
Tragel Games – 13 mei 2020
GraauwRock for Specials – 20 mei 2020
Schaapscheerdersfeest Terneuzen – 6 juni 2020
Schaapscheerdersfeest Clinge – 13 juni 2020
Viswedstrijd op de vijver Clinge – juni 2020
Boottocht – 11 juli 2020
Truck Roll – 12 september 2020 (de organisatie heeft besloten te annuleren)
▪ Clubs zoals darts en fietsclub worden niet opgestart, tot nader bericht.
▪ Het vrijwilligersfeest is geannuleerd.
▪ De familiedag voor vertegenwoordigers, welke eind april gepland zou worden, is geannuleerd.

Aangepaste vrijetijdsactiviteiten
Waar mogelijk zijn en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Zo was er een buitenvoorstelling van Tijl Damen, zingt Frans Verwilligen in de tuin, was er een serenade van Dweilband Beet, clown miMakker Plien kwam de ramen lappen en kwamen de Happy Trumpets on tour buiten optreden. Ook digitaal is er van alles te beleven, onder andere via het YouTube kanaal van Tragel. Tijdens het Pinksterweekend wordt er muziek gemaakt. Geestelijk verzorger Digna van Liere en Katrien van de Wiele (pastoraal werker Rooms-Katholieke parochie) komen bewoners in Clinge op ruime afstand groeten.

MDO’s
MDO’s kunnen digitaal via MS Teams worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald. Dit betekent dat uw MDO in 2020 waarschijnlijk maar voor 1 keer staat gepland. Als tussentijds blijkt dat een zorgplan van een cliënt moet worden aangepast, dan wordt dit uiteraard wel gedaan.

Nieuwe cliënten
Nieuwe intakes worden niet gedaan.

Facilitair
▪ Interne verhuizingen gaan niet door.
▪ Leveranciers (post, pakketten e.d.) bij het hoofdgebouw van Tragel, zullen via een wagen in de tochtsluis spullen kunnen afleveren/ophalen.

Opvanglocaties
Bij Tragel zijn eerder opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan. Deze locaties hebben we gelukkig nog niet hoeven te gebruiken. Ook zijn er al enige tijd geen besmettingen meer. We gaan de opvanglocaties daarom afschalen.

 • In Oostburg blijft een “Corona-bed” beschikbaar.
 • In Terneuzen blijft locatie Scheldebalkon ingericht als opvanglocatie.
 • In Hulst wordt opvanglocatie Labyrint afgeschaald. Er vindt een verkenning plaats hoe op deze locatie drie gescheiden compartimenten gemaakt kunnen worden: één voor de BBL-opleiding en overleg, één voor dagbesteding en één voor noodopvang van zieke cliënten. Informatie hierover volgt.

Vrijwilligers

▪ Vrijwilligers komen niet op de locatie. Hiervoor is de aangescherpte bezoekregeling van toepassing.
▪ Als contact gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie over hoe en waar het contact kan plaatsvinden.
▪ Tragel werkt aan scenario’s voor als de situatie onverhoopt verslechtert. Wanneer dat leidt tot een tekort aan zorgmedewerkers kan er, eventueel en geheel vrijblijvend, een beroep op de vrijwilliger worden gedaan.
▪ Uiteraard maken we daarbij continu de afweging tussen de zorgcontinuïteit voor bewoners en cliënten en de veiligheid van medewerkers, verwanten en vrijwilligers.
Als de vrijwilliger dringende vragen heeft, kan zij contact opnemen met de locatie waar zij vrijwilligerswerk doet. Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of telefoon T; 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar.
▪ Het vrijwilligersfeest is geannuleerd.

Reis Shop
Reis Shop sluit tot nader bericht zijn activiteiten. Wat betekent dat?
▪ Aangevraagde offertes worden eventjes niet uitgewerkt.
▪ Er worden voorlopig geen vakanties vastgelegd.
Reeds geboekte vakanties met vertrek op korte termijn. Reis Shop neemt contact op met de contactpersonen voor overleg over wel/niet doorgaan of verplaatsing.

Hygiëne
De hygiëne richtlijnen blijven voor iedereen belangrijk:
► Was je handen regelmatig met water en zeep
► Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
► Gebruik papieren zakdoekjes
► Geen handen schudden.

Actuele info COVID-19
Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 (bijvoorbeeld ziekteverschijnselen, de huidige situatie in Nederland, aanpak en maatregelen) is te volgen via de officiële website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Raadpleeg deze actuele informatie van RIVM regelmatig, volg maatregelen op en attendeer uw omgeving.

Stap voor stap: wat kan wanneer? (Bron: Rijksoverheid 27 mei 2020)

Crisis Beleidsteam (CBT)
Bij Tragel is er een Crisis Beleidsteam (CBT) actief. Zij komen regelmatig samen om de maatregelen en de gevolgen voor Tragel omtrent het coronavirus te inventariseren en te bespreken.

Berichtgeving vanuit Tragel
Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen
Voor vragen over het coronavirus is het mailadres infectiepreventie@tragel.nl beschikbaar.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger niet mee instemt of zich tegen verzet terwijl het in de ogen van de zorgverlener in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.
In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u als cliënt, voor u als familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.
Hélène de Zeeuw is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Tragel is gekoppeld.  Hélène is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Tragel.
Hélène is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag via telefoonnummer 06 – 21644332 en via emailadres h.dezeeuw@hetlsr.nl. Bij afwezigheid van Hélène kunt u bellen met 088-2015900.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Corona (COVID-19) in taal voor allemaal

De Vereniging Gehandicapten Zorg (VGN) heeft handige documenten opgesteld voor mensen met een beperking. De documenten bestaat uit duidelijke uitleg in taal voor allemaal, met pictogrammen en afbeeldingen. Hier een overzicht van alle beschikbare documenten, per thema: https://www.vgn.nl/downloads

Uitzending Canvas – Terzake uitgesteld

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) heeft een beeldrapportage gemaakt bij Tragel voor het programma Terzake op tv-zender Canvas. Hierin is de leefruimte Iepenlaan/Dagboog in beeld gebracht en het huidig beleid bij Tragel omtrent het coronavirus toegelicht.

De uitzending van het item zou volgens planning dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur worden uitgezonden op tv-zender Canvas (ook te ontvangen in Nederland). De uitzending is uitgesteld. Het item is donderdag 4 juni om 20.00 uur uitgezonden. De uitzending terugkijken kan via deze link naar de website van VRT Canvas.

Werkbezoek minister De Jonge

De Coronacrisis raakt de gehandicaptenzorg in het hart. Voor cliënten is de anderhalvemeterzorg onbestaanbaar: direct contact en aanraken zijn onvermijdelijk en essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorg, zowel voor cliënten als voor medewerkers, vrijwilligers en familie.

Tragel ging zaterdag 9 mei 2020 hierover in gesprek met minister Hugo de Jonge tijdens een bezoek aan Tragel. Minister de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Lees hier meer over het bezoek van minister De Jonge aan Tragel. 

Mooie initiatieven

Op woonlocaties van Tragel ontstaan mooie initiatieven en creatieve ideeën, om deze bijzondere tijd voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Er worden digitaal ideeën en tips uitgewisseld, over bijvoorbeeld bewegen, knutselen, tekenen en entertainment via YouTube. Wanneer u ideeën of initiatieven voor thuisactiviteiten wilt delen, kunt u deze mailen naar info@tragel.nl

Bewoners en cliënten zorgen voor hartverwarmende verrassing

Bewoners en cliënten van Tragel hebben getekend en geknutseld om bewoners van SVRZ en ZorgSaam een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd! De verrassing werd, geheel volgens de geldende richtlijnen, bezorgd bij de ouderen. Medewerkers legden de beelden vast: