Update – 21 september 2020

Tragel volgt de ontwikkelingen omtrent coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Hoe zit dat bij Tragel?

Besmettingen bij Tragel

Op dit moment zijn er geen bewoners, cliënten of medewerkers opgenomen in het ziekenhuis met Corona besmetting. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur ze dan naar infectiepreventie@tragel.nl. We doen ons best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Maatregelen coronavirus (COVID-19), hoe zit dat bij Tragel?

Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Tragel neemt die over en dat heeft gevolgen. Maatregelen zoals in op deze website vermeld blijven van kracht, tot anders wordt aangegeven. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

Op 1 juli 2020 zijn de landelijke Corona-maatregelen versoepeld, waardoor het mogelijk wordt om weer op een normalere manier om te gaan met dagbesteding, bezoek en logeren. Hieronder staat hoe daar bij Tragel invulling aan wordt gegeven.

We houden ons aan de landelijke regels:

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.

We houden ons aan de Tragel-afspraken:

 • De leefruimtes blijven het uitgangspunt.
 • Waar mogelijk houden we de leefruimtes gescheiden. Als dat niet kan of niet wenselijk is, wijken we daar vanaf. De manager stemt dit af met de voorzitter van de RVE-vertegenwoordigersraad.
 • Als we samen zijn, maken we zoveel mogelijk ruimte voor elkaar en elkaars leefruimte.
 • Zodra er sprake is van een besmetting gaat de leefruimte van de cliënt of medewerker die besmet is in isolatie en worden de aanwijzingen van de GGD opgevolgd.

Dagbesteding

 • Iedereen mag weer naar dagbesteding mits er geen klachten zijn.
 • Op de dagbesteding houden we ons aan de afspraken die gemaakt zijn voor die locatie.
 • Vervoer: op straat, in het openbaar vervoer en in de taxi houden we ons aan de afspraken die daar gelden. Bijvoorbeeld: afstand houden en een mondkapje dragen.

Bezoek

 • Iedereen mag weer bezoek ontvangen mits er geen klachten zijn.
 • Het bezoek is niet beperkt tot een of twee vaste bezoekers.
 • Bezoek maakt vooraf via de begeleiding een afspraak om te komen. Spontaan, onverwacht bezoek, hoe leuk ook, is niet toegestaan. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk in de woning zijn.
 • De begeleiding vraagt aan het bezoek of er klachten zijn. Als dat zo is, kan het bezoek niet doorgaan.
 • Het bezoek houdt 1,5 meter afstand tot de begeleiding en ook zoveel mogelijk tot andere bewoners in de woning.
 • Het bezoek vindt plaats op de eigen kamer, in het eigen appartement of buiten. Als dat niet kan, overlegt het bezoek met de begeleiding over een plek waar het bezoek veilig kan plaatsvinden.
 • Het bezoek volgt de hygiënemaatregelen op die in de woning gelden. Bijvoorbeeld: handen ontsmetten.

Logeren

 • Iedereen mag weer gaan logeren of een dagje naar huis, vrienden of familie mits er geen klachten zijn.
 • De begeleiding vraagt aan de vertegenwoordigers, familie of vrienden of er klachten zijn of zijn geweest. Als dat zo is, moet het bezoek worden uitgesteld.
 • Tijdens het logeren of bezoek wordt opgelet dat de cliënt zich zoveel mogelijk aan de regels voor afstand en hygiëne kan houden.
 • Als de cliënt terugkomt naar de woning vraagt de begeleiding of de cliënt in aanraking is geweest met iemand die klachten heeft of kort geleden klachten heeft gehad. Als dat zo is, wordt overlegd of de cliënt terug kan komen naar de woning. Mogelijk moet dat uitgesteld worden.

NB: Logeren op de weekend-/vakantiegroep in Clinge kan nog niet. We hopen dat vanaf 1 september 2020 weer open te kunnen stellen. Als alternatief is er een uitgebreid aanbod dagopvang tijdens de schoolvakantie.

1,5 meter: hoe doen we dat?

Anderhalve meter afstand houden is in de gehandicaptenzorg heel moeilijk. Toch proberen we dat zoveel mogelijk te doen. We gaan er verstandig mee om. Als het niet kan, zorgen we voor goede hygiënemaatregelen zoals een keer extra handen wassen of ontsmetten. Eventueel kunnen beschermingsmaterialen gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten. We maken ook de cliënten bewust van het belang van goede hygiëne, zeker als ze contact hebben met mensen buiten hun eigen leefruimte.

Voor iedere RVE worden deze afspraken verder uitgewerkt. In overleg met de voorzitter van de RVE-vertegenwoordigersraad bepaalt de manager per wanneer de nieuwe afspraken in kunnen gaan. Wanneer er instemming is over nieuwe afspraken op uw locatie, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider of manager.

Tot die tijd gelden de huidige maatregelen voor dagbesteding, bezoek en logeren:


Bezoek op locatie- en aan thuis

Het alternatief voor “nee, tenzij” kan gevonden worden in compartimentering. Bij compartimentering accepteren we dat er direct contact is tussen medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie, maar dan alleen binnen één compartiment dat we leefruimte noemen. Die leefruimte bestaat uit één of meer woningen, de dagbesteding en alle medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie die daarbij horen. Tussen leefruimtes onderling blijven waterdichte schotten vanwege besmettingsrisico.

De leefruimte houdt in dat er vaste teams op de woningen werken en geen diensten worden uitgewisseld tussen verschillende leefruimtes. Dat betekent dat de leefruimte zo gekozen moet worden dat het team van medewerkers het kan organiseren met elkaar met een flexibele schil, de zogenaamde flexkring. Vertegenwoordigers hebben onder voorwaarden toegang tot de leefruimte, mits vrij van gezondheidsklachten die op COVID-19 kunnen wijzen. De bewegingsvrijheid wordt verder bevorderd doordat ook de dagbesteding bij de leefruimte is betrokken. Dit wordt nu al op kleine schaal toegepast. De dagbesteding wordt dan na gebruik ontsmet voor gebruik door een andere woning.

Uiteraard worden er op deze manier zekere risico’s genomen, maar die worden bewust gekozen en maximaal gereduceerd. Met bewust gekozen wordt bedoeld dat alle betrokkenen binnen de leefruimte (medewerkers, cliënten, vertegenwoordigers en vrijwilligers) instemmen met de risico’s met als doel direct contact en daarmee kwaliteit van zorg te bevorderen. Risico’s worden gereduceerd door de grenzen van de leefruimtes streng te bewaken, gezondheidsklachten serieus te nemen en te testen, indien nodig ook bij familie en vrijwilligers. Per leefruimte wordt deze afweging in goed overleg gemaakt. De wensen van vertegenwoordigers worden door de manager, eerste begeleiders en gedragsdeskundige meegenomen in een voorstel dat ze met de voorzitter van de lokale vertegenwoordigersraad bespreken. Hierna wordt een besluit genomen afhankelijk van de specifieke omstandigheden in de leefruimte.

De managers van de RVE’s bepalen in goed overleg de indeling van de leefruimtes per RVE. Voor elke RVE is een plan gemaakt met daarin de leefruimten en alle mensen die daarbij horen. De wensen en noden worden door de manager, eerste begeleiders en gedragsdeskundige meegenomen in een voorstel dat ze met de voorzitter van de lokale vertegenwoordigersraad bespreken. Hierna wordt een besluit genomen afhankelijk van de specifieke omstandigheden in de leefruimte. Als er overeenstemming is, kan het uitgevoerd worden.
Een leefruimte is gesloten voor bezoek, totdat er instemming is over opening met de bijbehorende voorwaarden.
Wanneer er instemming is voor een leefruimte op uw locatie, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider of manager.

Dit zijn algemene afspraken die in elke leefruimte moeten worden nageleefd:

 • De algemene Coronamaatregelen van de overheid en de RIVM-richtlijnen zijn leidend. Regionale Corona-aanwijzingen door ROAZ, GHOR of GGD zijn leidend in de regio.
 • Als er op een woning een verdenking van COVID-19 is bij een cliënt of medewerker, dan geldt er tot nader order een bezoekverbod voor de gehele locatie. Dit geldt ook voor het geval dat er een zieke cliënt is die thuis verzorgd wordt.
 • Stimuleer en faciliteer digitale ontmoetingen zoveel als mogelijk. Zoals (beeld)bellen, video’s, robot met stem van een bekende, filmpjes, kaartjes, cadeaus, …
 • Bezoek vindt op afspraak plaats en is afhankelijk van de situatie op dat moment. Vooraf is er contact met de begeleiding of de afspraak door kan gaan.
 • De bezoekduur is gelimiteerd in tijd: maximaal 1 uur.
 • Alleen de vaste bezoekers komen in aanmerking voor een bezoek. Meestal is dit een familielid. Ga uit van maximaal 1 tot 2 vaste bezoekers per cliënt.
 • Bewoners en cliënten van Tragel gaan onderling niet bij elkaar op bezoek.
 • Bezoekers (of hun gezinsleden/huisgenoten) hebben geen Coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 • Bezoek vindt plaats in de eigen ruimte van de cliënt of buiten. Bijvoorbeeld met behulp van het kletsvenster of door te wandelen of verblijf in een ruimte waar geen andere mensen komen.
 • Bezoekers maken geen gebruik van algemene sanitaire- en keukenfaciliteiten en andere gemeenschappelijke ruimtes in de woning.
 • Het bezoek komt niet in de buurt van andere cliënten en blijft op 1,5 meter afstand van medewerkers. En medewerkers en andere cliënten blijven op 1,5 meter afstand van het bezoek.
 • Wanneer bezoek en cliënt gaan wandelen houden ze 1,5 meter afstand van andere mensen op straat en vermijden ze publieke en openbare ruimtes.
 • Cliënten mogen alleen bezoek ontvangen en nog niet zelf op bezoek gaan.
 • Er worden geen feesten en partijen gehouden.

Aanvullende afspraken voor bewoners en cliënten die in een appartement wonen:

 • Als iemand een eigen voordeur heeft, kan er bezoek plaatsvinden in het appartement.
 • Geen oponthoud in de gangen en andere ruimten van het complex. Het bezoek gaat rechtstreeks naar het appartement.
 • Een bezoek start en eindigt altijd met handen wassen met water en zeep.
 • Gedurende het bezoek is er geen begeleiding aanwezig.
 • Een bezoek wordt afgesloten door samen op te ruimen, af te wassen en schoon te maken wat gebruikt is.
 • Logeren in het appartement is nog niet toegestaan.

Tot start leefruimte geldt: geen bezoek, tenzij
Totdat er instemming is over de opening van een leefruimte en dit wordt aangegeven, blijft de maatregel gelden dat mensen met een beperking geen bezoek mogen ontvangen tenzij dit strikt noodzakelijk is. Niemand mag op bezoek bij bewoners en cliënten tenzij daar een zwaarwegende reden voor is. Ditzelfde geldt voor “uit bezoek” gaan. Verblijft een bewoner/cliënt momenteel thuis dan kan hij of zij terug, mits aangetoond negatief getest op Corona.
Tenzij strikt noodzakelijk zit in het zwaarwegende belang van de cliënt. Die afweging wordt bij Tragel gemaakt in de driehoek van gedragsdeskundige, eerste begeleider en manager, waarbij de manager beslist.

Dagbesteding- en Tragel Shop locaties

We werken er naar toe om voor bewoners en extramurale cliënten een passend aanbod dagbesteding te bieden. Dat doen we stap voor stap. Belangrijk is dat alle voorwaarden op orde zijn zoals 1,5 meter, voldoende sanitair, looproutes enzovoort. We starten met bewoners en alleen waar dat kan worden ook externe (extramurale) cliënten toegelaten.
Het opstarten van dagbesteding wordt op maat uitgevoerd, passend bij de locatie én bewoner/cliënt. Er wordt eerst gestart met bewoners. Alleen waar dat al kan, worden ook externe (extramurale) cliënten toegelaten. Wanneer dagbesteding weer mogelijk is voor uw locatie, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider of manager.
We gaan voor veiligheid voor cliënten en medewerkers. Vandaar de kleine zorgvuldige stapjes die we zetten en houden we vast aan maatwerk. Dat niet iedere cliënt al terecht kan op zijn dagbesteding is soms moeilijk. We hopen dat het iedereen lukt nog even vol te houden.

Kind & Gezin

Voor kinderen onder de 12 jaar in de gehandicaptenzorg met neusverkoudheid is er een beslisboom opgesteld. Wanneer er Corona gerelateerde klachten mogen kinderen niet naar dagbesteding/opvang. Er wordt nagevraagd of dezelfde klachten spelen binnen het gezin. Als ouder/vertegenwoordiger kunt u de huisarts contacteren, bijvoorbeeld voor een test. Het vervolg hierop is vastgelegd in een beslisboom, ontwikkeld door BOink in samenwerking met AJN en het RIVM. Deze beslisboom is de leidraad voor medewerkers op kinderdagverblijven, opvang en scholen.

Terugkeer cliënten vanuit thuis

Als een cliënt vanuit thuis naar Tragel terug wil, wordt in de driehoek (manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider), eventueel na consultatie van de Medische dienst, afgestemd onder welke voorwaarden de cliënt mag terugkeren.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. Twee weken thuisisolatie (thuis of op locatie van Tragel; volgens leefregels RIVM) wordt sterk geadviseerd om het risico op besmetting van cliënt en medebewoners/medewerkers te verkleinen.
2. Cliënten kunnen worden getest:
– Een negatieve test in combinatie met twee weken thuisisolatie is het meest wenselijk als voorwaarde voor terugkeren.
– Met een positieve test is terugkeren naar locatie van Tragel voorlopig niet mogelijk.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt

▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.
▪ Bij Tragel zijn opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan.

Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van cliënten gaat door onder de volgende voorwaarden.
▪ De begeleider belt voorafgaand aan de afspraak met de cliënt.
▪ Als de cliënt klachten heeft, dan vindt de afspraak telefonisch of via FaceTime plaats. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht.
▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.

Groepswoningen van Tragel als huishouden aangemerkt

▪ Groepswoningen van Tragel in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn aangemerkt als huishouden.
Hiervoor is deze maatregel van de overheid van toepassing: als je naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen en vermijd drukke plekken.
▪ Bij het naar buiten gaan volgt elke groepswoning de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling

▪ Contactberoepen zijn per 11 mei 2020 toegestaan. Bewoners en cliënten kunnen naar de kapper of pedicure, mits er geen gezondheidsklachten zijn.
▪ Het expertisecentrum is op 25 mei 2020 weer begonnen met het hervatten van de werkzaamheden. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld die het expertisecentrum volgt. Het gaat om het maken van afspraken bij het expertisecentrum of de woning van de cliënt.

Beschermingsmaterialen

▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.
Sinds woensdag 12 augustus 2020 is er een online een landelijk portaal beschikbaar waar medewerkers op kunnen inloggen om een testafspraak te maken en naderhand de uitslag in te zien. Het onlineportaal moet helpen om de tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek zo kort mogelijk te maken. De geachte is dat dit helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot nader orde geannuleerd. Algemeen geldt: vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is anderhalve meter. Dat betekent dat:
▪ Alle evenementen zijn tot nader orde geannuleerd.
▪ Clubs voor het najaar seizoen 2020 worden niet volledig opgestart. Team Vrije Tijd heeft alle aanmeldingen voor de diverse club verzameld en tevens ook contact opgenomen met betrokken clubhouders en vrijwilligers.
Voorlopig blijven er maatregelen gelden omtrent het coronavirus, waaronder het mixen van groepen mensen. Ook is het merendeel van vrijwilligers nog steeds heel erg voorzichtig, o.a. omdat men in de risicogroep zit. Het uitgangspunt blijft de veiligheid en gezondheid van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarom is het besluit genomen om een aantal clubs niet te laten starten, aangezien het niet op een veilige en verantwoorde manier te realiseren is.
Een paar clubs zullen in aangepaste vorm worden aangeboden, het betreft hier dan deelnemers van dezelfde leefgroep. Deze deelnemers zullen hier voor worden uitgenodigd.
▪ Waar mogelijk zijn en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Er worden dit najaar alternatieve activiteiten aangeboden zoals: Thuisbingo, Samen Creatief, Activiteiten op locatie, etc. Team Vrije Tijd houdt je hiervan op de hoogte via het intranet.

Aangepaste vrijetijdsactiviteiten

Waar mogelijk zijn en worden er activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Zo was er een buitenvoorstelling van Tijl Damen, zingt Frans Verwilligen in de tuin, was er een serenade van Dweilband Beet, clown miMakker Plien kwam de ramen lappen en kwamen de Happy Trumpets on tour buiten optreden. Ook digitaal is er van alles te beleven, onder andere via het YouTube kanaal van Tragel. Tijdens het Pinksterweekend wordt er muziek gemaakt. Geestelijk verzorger Digna van Liere en Katrien van de Wiele (pastoraal werker Rooms-Katholieke parochie) komen bewoners in Clinge op ruime afstand groeten.

MDO’s

MDO’s kunnen digitaal via MS Teams worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald. Dit betekent dat uw MDO in 2020 waarschijnlijk maar voor 1 keer staat gepland. Als tussentijds blijkt dat een zorgplan van een cliënt moet worden aangepast, dan wordt dit uiteraard wel gedaan.

Nieuwe cliënten en opnamebeleid

Nieuwe opnames zijn weer mogelijk, mits de cliënt klachtenvrij is. Zoveel mogelijk contact en overleg wordt gedaan via beeldbellen. Zodra vanuit het normale proces van opname een positieve beoordeling komt, kan een plaatsingsgesprek volgen. Voor een interne verhuizing, een opname vanuit de thuissituatie of andere instelling gelden afspraken. Er worden momenteel nog geen nieuwe externe cliënten toegelaten voor dagbesteding van Tragel. Intakes voor ambulante zorg blijven plaatsvinden op afstand, tenzij een huisbezoek strikt noodzakelijk is.
Neem contact op met onze professionals van Zorgadvies voor meer informatie over opname.

Facilitair

▪ Een interne verhuizing, van leefruimte naar leefruimte, is mogelijk onder voorwaarden en in overleg met manager, gedragsdeskundige en eerste begeleider.
▪ Leveranciers (post, pakketten e.d.) bij het hoofdgebouw van Tragel, zullen via een wagen in de tochtsluis spullen kunnen afleveren/ophalen.
▪ Elke bezoeker dient zich aan de geldende richtlijnen te houden van de Tragel locatie die zij bezoeken. Dit geldt ook voor alla faciliteiten in het hoofdgebouw, Expertisecentrum, kantoorwerkplekken en vergaderruimtes.

WMO vervoer

Reserveren mag vanaf 15 juni tot 2 uur van tevoren. Houd er wel rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn vanwege minder combinaties, dus op tijd reserveren is aan te bevelen.
Per 1 juli 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de taxi verplicht. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV.
▪ Max. 2 klanten in een auto en 4 klanten in een bus.
▪ Scoots mogen niet mee.
▪ Indicaties kunnen niet gegarandeerd worden, kamer-kamer begeleiding sowieso niet.

Vervoer dagbesteding

Per 1 juli 2020 is het dragen van een niet-medisch mondkapje in de taxi verplicht. Dit geldt voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV.
▪ Max. 2 klanten in een auto en 4 klanten in een bus.

Opvanglocaties

Bij Tragel zijn eerder opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan. Deze locaties hebben we gelukkig nog niet hoeven te gebruiken. Ook zijn er al enige tijd geen besmettingen meer. We gaan de opvanglocaties daarom afschalen.

 • In Oostburg blijft een “Corona-bed” beschikbaar.
 • In Terneuzen blijft locatie Scheldebalkon ingericht als opvanglocatie.
 • In Hulst wordt opvanglocatie Labyrint afgeschaald. Er vindt een verkenning plaats hoe op deze locatie drie gescheiden compartimenten gemaakt kunnen worden: één voor de BBL-opleiding en overleg, één voor dagbesteding en één voor noodopvang van zieke cliënten. Informatie hierover volgt.

Vrijwilligers

▪ Per woonlocatie is aan de hand van een gemeenschappelijke richtlijn bepaald of het risico voor de bewoners laag, gemiddeld of hoog is. Als gevolg daarvan variëren de mogelijkheden voor bezoek en is het steeds ‘’maatwerk’’. De maatregel ‘Bezoek op locatie- en aan huis’ is hierbij ook voor vrijwilligers van toepassing.
▪ Mogelijkheden voor bezoek of een activiteit (bijv. wandelen/ fietsen) zijn per locatie anders. Als dit gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie hierover en wordt er een weloverwogen keuze gemaakt over de inzet van de vrijwilliger.
▪ Clubs en gezamenlijke activiteiten (zoals bijv. buurthuis activiteiten en open cafés) starten nog niet terug op.
▪ Als u als vrijwilliger vragen heeft, kunt u contact opnemen met de locatie waar u vrijwilligerswerk doet. Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of T: 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar.

Reis Shop

We kunnen weer op vakantie. De vakantieparken in Nederland bieden faciliteiten en activiteiten met in achtneming van de richtlijnen van RIVM. Met de aanpassingen die de parken hebben aangebracht zal de vakantie er anders uitzien dan we gewend zijn. Sommige faciliteiten kunnen beperkt open of blijven nog gesloten. Vaak is een reservering vooraf verplicht, zoals bij een bezoek aan een zwembad of een attractiepark. Uit eten met een groep is nog niet mogelijk, maar restaurants bieden als alternatief de mogelijkheid om eten af te halen.
Voor veel Europese bestemmingen geldt momenteel Code geel. Dat wil zeggen dat er nog wel risico’s zijn, maar dat reizen niet langer wordt afgeraden. Landen hebben nog altijd veel beperkende maatregelen en reizen is niet risicoloos. Wie in het buitenland op vakantie gaat, moet er rekening mee houden dat de grenzen ook tijdens het verblijf plots weer dicht kunnen als er ergens een uitbraak van het coronavirus is. De Reis Shop is vanaf heden weer te bereiken:
E: reisshop@tragel.nl
M: 06-30622056

Hygiëne

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Als je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen.

Actuele info COVID-19

Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 (bijvoorbeeld ziekteverschijnselen, de huidige situatie in Nederland, aanpak en maatregelen) is te volgen via de officiële website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Raadpleeg deze actuele informatie van RIVM regelmatig, volg maatregelen op en attendeer uw omgeving.

Stap voor stap: wat kan wanneer? (Bron: Rijksoverheid 24 juni 2020)

Aanvullende maatregelen (Bron: Rijksoverheid 6 augustus 2020)

Crisis Beleidsteam (CBT)

Bij Tragel is er een Crisis Beleidsteam (CBT) actief. Zij komen regelmatig samen om de maatregelen en de gevolgen voor Tragel omtrent het coronavirus te inventariseren en te bespreken.

Berichtgeving vanuit Tragel

Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres infectiepreventie@tragel.nl beschikbaar.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger niet mee instemt of zich tegen verzet terwijl het in de ogen van de zorgverlener in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.
In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u als cliënt, voor u als familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.
Hélène de Zeeuw is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Tragel is gekoppeld.  Hélène is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Tragel.
Hélène is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met vrijdag via telefoonnummer 06 – 21644332 en via emailadres h.dezeeuw@hetlsr.nl. Bij afwezigheid van Hélène kunt u bellen met 088-2015900.

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Corona (COVID-19) in taal voor allemaal

De Vereniging Gehandicapten Zorg (VGN) heeft handige documenten opgesteld voor mensen met een beperking. De documenten bestaat uit duidelijke uitleg in taal voor allemaal, met pictogrammen en afbeeldingen. Hier een overzicht van alle beschikbare documenten, per thema: https://www.vgn.nl/downloads

Uitzending Canvas – Terzake

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) heeft een beeldrapportage gemaakt bij Tragel voor het programma Terzake op tv-zender Canvas. Hierin is de leefruimte Iepenlaan/Dagboog in beeld gebracht. Het item is donderdag 4 juni om 20.00 uur uitgezonden. De uitzending terugkijken kan via deze link naar de website van VRT Canvas.

Werkbezoek minister De Jonge

De Coronacrisis raakt de gehandicaptenzorg in het hart. Voor cliënten is de anderhalvemeterzorg onbestaanbaar: direct contact en aanraken zijn onvermijdelijk en essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorg, zowel voor cliënten als voor medewerkers, vrijwilligers en familie.

Tragel ging zaterdag 9 mei 2020 hierover in gesprek met minister Hugo de Jonge tijdens een bezoek aan Tragel. Minister de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Lees hier meer over het bezoek van minister De Jonge aan Tragel. 

Mooie initiatieven

Op woonlocaties van Tragel ontstaan mooie initiatieven en creatieve ideeën, om deze bijzondere tijd voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Er worden digitaal ideeën en tips uitgewisseld, over bijvoorbeeld bewegen, knutselen, tekenen en entertainment via YouTube. Wanneer u ideeën of initiatieven voor thuisactiviteiten wilt delen, kunt u deze mailen naar info@tragel.nl

Bewoners en cliënten zorgen voor hartverwarmende verrassing

Bewoners en cliënten van Tragel hebben getekend en geknutseld om bewoners van SVRZ en ZorgSaam een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd! De verrassing werd, geheel volgens de geldende richtlijnen, bezorgd bij de ouderen. Medewerkers legden de beelden vast: