Kwaliteitsrapport 2020: de stand van zaken

Deze samenvatting is te gebruiken bij Kwaliteitsreflectie 2021. Download hier de pdf versie of lees hieronder verder.

Kwaliteit en veiligheid voor de bewoner/cliënt

Zorgplan

In het zorgplan staan de doelen en afspraken die bewoners/cliënten, hun vertegenwoordigers en de betrokken zorgverleners van Tragel met elkaar maken om samen tot een goed leven voor de bewoner/cliënt te komen. In een jaarlijkse cyclus wordt het zorgplan bijgesteld en opnieuw besproken met bewoner/cliënt en/of vertegenwoordiger (MDO: Multidisciplinair Overleg).
Zo blijft de zorg en ondersteuning goed aansluiten bij de behoeften van de bewoner/cliënt en werkt het team met een actueel zorgplan. Het percentage actuele zorgplannen is in 2020 toegenomen van 84% naar 88%, dit is te laag aangezien we streven naar minimaal 95%. In de coronacrisis is er creatief gezocht naar mogelijkheden om het zorgplan te bespreken (uitstellen/digitaal).

Bij het maken van een zorgplan moet je dichtbij de bewoners/cliënten kunnen staan, hiervoor werken we al met een contactpersoon of persoonlijk begeleider. Het is belangrijk dat zij gefaciliteerd worden om dit te kunnen doen (opleiding/uren). Om te kunnen reflecteren op kwaliteit en veiligheid voor de bewoner/cliënt, heeft het team de (dagelijkse) rapportage in het dossier nodig.

Het bewoners- en cliëntenplatform van Tragel zou graag zien dat het zorgplan in begrijpelijke taal wordt geschreven, zodat ook de bewoner/cliënt weet wat erin staat.

Kwaliteitsproces per team

Zelfstandige teams

Het stimuleren van teamontwikkeling en de ondersteuning van teams richting zelfstandigheid is één van de speerpunten uit het adviesrapport over de besturing van het primair proces, dat in de eerste helft van 2020 is gepubliceerd. Met het nieuwe besturingsplan, ‘Samen doen = Samen verder’, wordt de ondersteuning van de zelfstandige teams verbeterd en blijven we investeren in kwaliteit en veiligheid om een goed leven te bieden aan bewoners/cliënten. Collega’s waarderen elkaars deskundigheid en inzet, maar hebben als team behoefte aan meer ruimte om als zelfstandig team te opereren, duidelijkheid over wat de kaders zijn en ondersteuning in de teamontwikkeling. Ontwikkelpunten zijn: feedback geven, omgaan met agressie, leren van fouten en afspraken maken. In de kwaliteitsreflectie kunnen deze ontwikkelpunten naar voren komen.

Kwaliteitsreflectie 2020

Teams geven aan dat basiszorg het vertrekpunt moet zijn van kwaliteit, met een veilige omgeving zowel voor de bewoner/cliënt als voor mede- werkers. Hiervoor is de samenwerking met de ondersteunende diensten essentieel. De teamsamenstelling moet worden afgestemd op de doelgroep. Er wordt aangegeven dat talenten nog beter benut kunnen worden en het wisselen van team of locatie ervoor zorgt dat je in het werk een uitdaging blijft houden.

Hoe vertaalt jouw team het kwaliteitsrapport 2020 voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteuning die jullie geven?

Werkwijze kwaliteit en veiligheid bij Tragel

Zorgvisie – Triple-C

Alle medewerkers van Tragel werken vanuit de grondhouding Triple-C (Cliënt, Coach en Competentie).
In de komende twee jaren wordt dit verder ingevoerd bij Tragel. Een belangrijke randvoorwaarde is dat alle medewerkers de basis rondom Triple-C hebben geleerd. De toepassing in de praktijk vraagt om focus en is afhankelijk van teamontwikkeling. Factoren die van invloed zijn: doelgroep van bewoners/cliënten, personele omstandigheden en werkdruk.

Privacy

Bescherming van de privacy van bewoners/cliënten en medewerkers is een belangrijk onderdeel van ons werk. Om meer informatie te hebben en met elkaar in gesprek te gaan is de privacy-waaier een goed middel.
De nulmeting begin 2020 laat zien dat we nog bewuster om mogen gaan met de persoonsgegevens van de bewoners/cliënten.

Innovatie

Er is altijd ruimte om na te denken over vernieuwing wanneer we streven naar een goed leven voor bewoners/cliënten. Tragel doet mee aan de ‘Innovatie impuls Gehandicap- tenzorg’, een onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie VWS. Hieruit is het project ‘Lekker slapen’ tot stand gekomen, waaronder een proef met de Nordic Welness Relaxchair over- dag om te voorkomen dat bewoners/cliënten in slaap vallen. Eind 2020 is een voorstel gedaan om bij Tragel een projectgroep zorgtechnologie op te zetten.

Incidenten

Tragel vindt het belangrijk om te leren van (bijna) incidenten. In 2020 zijn er 4.466 incidenten gemeld in het Meldplein van Tragel. Dit aantal ligt lager dan in 2019 (4.538) en in 2018 (4.501). Ruim de helft van de incidenten (54%) ontstaat door agressie van de bewoner of cliënt (verbaal/fysiek, gericht op zichzelf uitgezonderd). In 2020 hebben iets meer incidenten met medicatie plaatsgevonden, vergeleken met 2019: van 868 meldingen naar 996 meldingen, waarvan geen enkel incident met langdurig letsel/ ziekenhuisopname.
In 2020 is het meldteam gestart om te adviseren over de meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tragel heeft in 2020 in totaal 63 meldingen ontvangen binnen deze categorie. Het beleid voor geweld, misbruik en mishandeling moet nog ingevoerd worden bij de teams.

Veiligheid

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ervoor bedoeld om risico’s in kaart te brengen op het niveau van de bewoner/cliënt, medewerkers en het team. Zo kan je nadenken over wat je het beste kan doen om deze risico’s te voorkomen of verkleinen! In 2020 zijn de trainingen over het gebruik van de RI&E tool gestart en aangepast in de coronacrisis.
Eind 2020 was 80% van de contactpersonen K&V (eerste begeleiders) getraind. Er is veel aandacht geweest voor het implemen- teren van de RI&E tool in het systeem Triasweb. Hierna zullen we Triasweb verder gaan gebruiken als het systeem voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en ondersteuning bij Tragel.

Leven in vrijheid

Onze visie is “leven in vrijheid, tenzij….’. Wanneer toch onvrijwillige zorg nodig is, is het belangrijk dat dit zo kort mogelijk gebeurt en met de minst ingrijpende maatregelen. In de coronacrisis zijn nog niet alle teams ge- traind in de basis over de Wet zorg en dwang (Wzd). Het jaar 2020 was het overgangsjaar voor de oude wet Bopz naar de nieuwe Wzd. De zorgplan- nen van de bewoners/cliënten zijn hierop aangepast. Bij onvrijwillige zorg in het zorgplan geldt het Wzd-stappenplan en wordt dit beoordeeld door een Wzd-functionaris. Kijk voor de toepassing van de Wzd in de leidraad
voor de begeleider.

Zorgprogramma’s

Met de zorgprogramma’s laat Tragel zien wat de organisatie de bewoners/ cliënten kan bieden aan zorg en ondersteuning. Tragel heeft 812 bewoners/cliënten, voor het merendeel op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze basis is nodig voor zowel interne als externe verwantwoording. Voor medewerkers van Tragel is inzichtelijk wat zij nodig hebben aan kennis, vaardigheden en competenties om met een bepaalde doelgroep van bewoners/cliënten te kunnen werken. Gebaseerd op de verschillende zorgprogramma’s (LVB, MVB, EVMB en K&G) is er in de Tragel Academie een passend scholingsaanbod en bijbehorend inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Het team kan het zorgprogramma vertalen naar de eigen locatie.

Bekijk hier het kwaliteitsrapport 2021

2020: impact van de coronacrisis op de kwaliteit en veiligheid

Tragel geeft een groot compliment voor het werk wat alle medewerkers hebben verricht. Veel collega’s ervaren druk op het werk. Niet alleen in het begin van de coronacrisis, ook nu nog. Teams hebben in 2020 in de overlevingsstand gewerkt en zijn toe aan wat ontspanning en informeel contact met collega’s. Het wonen in een grens- regio wordt benoemd als een belemmerende factor. De verschillende overheden met verschillende maatregelen zorgen soms voor onduidelijkheid binnen een team, maar ook binnen de organisatie. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de behoeften van de bewoners/cliënten zijn leefruimtes in het leven geroepen. Een leefruimte is een combinatie van wonen en dagbesteding én de bewoners, medewerkers, familie en vrijwilligers die daarbij horen. Dit houdt in dat er vaste teams werken en geen diensten worden uitgewisseld tussen verschillende leefruimtes. Vertegenwoordigers hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de leefruimte. De coronacrisis heeft ook mooie inzichten opgeleverd:
1. de samenwerking binnen de driehoek ‘zorgmanager, gedragsdeskundige en eerste begeleider’ is bevorderd en 2. voor bewoners/cliënten heeft het geresulteerd in bijvoorbeeld een andere indeling van groepen of een andere invulling van de dagbesteding. Binnen verschillende RVE’s wordt de dagbesteding meer op maat aangeboden. Men realiseerde dat de dagbesteding voorheen minder cliëntvolgend was dan ze dachten.

Hier volgt een link naar kwaliteitsreflectie 2021 voor teams van Tragel.