Tragel benut het jaarlijkse overzicht van kwaliteit om met elkaar in gesprek te blijven over wat we belangrijk vinden, wat er goed gaat en wat er kan worden verbeterd. Dit zorgt dat we bewust bezig zijn met de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij Tragel.

Op basis van het Kwaliteitsrapport 2020 is een praatplaat gemaakt, om met elkaar in gesprek te blijven over de inhoud van het rapport. De praatplaat laat zien waar we binnen Tragel voor staan en waar we naartoe willen. Wat kan het team zelf doen en wat heeft het team nodig van de organisatie? Sluiten de doelen van het team aan op die van de bewoners/cliënten? Een aantal zorgteams is hiermee aan de slag gegaan, zodat we in dit kwaliteitsrapport een aantal praktijkvoorbeelden kunnen delen. Lees verder onder Samen werken aan ontwikkeling: Kwaliteitsreflectie. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 wordt gebruikt om te leren. Bij Tragel mogen we meer laten zien waar we trots op zijn en onze ervaringen delen om elkaar te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit.

Ook is het bewoners- en cliëntenplatform van Tragel gevraagd naar hun ervaringen en denken de leden mee in hoe Tragel de kwaliteit kan verbeteren. We hebben ervoor gekozen één thema voor te leggen waar al eerder over is gesproken en verdieping vraagt: betrokkenheid bij het zorgplan en hiermee de regie over het dagelijkse leven. Hieruit komt naar voren dat de keuzemogelijkheden niet voor iedereen gekend en daarmee gelijk zijn. Dit is wel nodig om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.

1Triple-C: Cliënt, Coach en Competentie

Triple-C

Tragel streeft ernaar dat alle medewerkers vanuit de grondhouding Triple-C2 werken. Dit betekent dat de behoeften van de bewoner/cliënt centraal staan. In de zorg en ondersteuning bij Tragel wordt de zorgvisie vertaald en toegepast.
Gebaseerd op Triple-C betekent dit:

  • een leven waarin de bewoner/cliënt zichzelf kan zijn, mens onder de mensen en van betekenis kan zijn voor de ander en zijn/haar omgeving. Gelijkwaardigheid zien we als basis voor onze onvoorwaardelijke ondersteuning. Mensen worden niet alleen gewaardeerd om wat ze doen, maar vooral om wie ze zijn;
  • de focus leggen op wie de bewoner/cliënt is: zijn/haar talenten, krachten en mogelijkheden. Samen met de bewoner/cliënt wordt gezocht naar zijn/haar perspectief: waar wil hij/zij naartoe, wat wil hij/zij bereiken? Op een professionele manier wordt de bewoner/cliënt gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen tot daar wat bij hem/haar past. Daarbij wordt gebruik gemaakt van expertise op het gebied van begeleiden, ontwikkelen en behandelen;
  • warme zorg bieden in een veilige omgeving en werken vanuit een vertrouwensrelatie waarin de eigenheid van de bewoner/cliënt onvoorwaardelijk wordt ondersteund. Samen met de bewoner/cliënt, de familie en het netwerk streven we naar een actieve samenwerking. Hierbij wordt het belang van de bewoner/cliënt steeds als uitgangspunt genomen.

In de komende jaren wordt Triple-C verder ingevoerd bij Tragel. Er is veel verschil in niveau wat betreft de invoering van Triple-C in de teams. We ondersteunen teams op maat, we staan ze bij in wat zij nodig hebben om goed met Triple-C te kunnen werken. De teamcoaches krijgen zicht op wat er speelt binnen een team en waar vraag naar is. Triple-C wordt door de totale organisatie als grondhouding uitgerold en neergezet. Hierbij is het van belang om organisatie brede afspraken te maken en bij de eerste begeleider meer regie te leggen. Duidelijk is wel geworden dat het per doelgroep afhankelijk is hoe en in welke mate je Triple-C kunt toepassen. Het doel is dat alle zorgmedewerkers de methodiek kennen, met bijbehorende tools en werkvormen. Hoe intensiever de zorgvraag van de bewoner/cliënt, hoe intensiever met deze methodiek wordt gewerkt.

Het scholingsprogramma dat het komende jaar aanvangt, draait voor een groot deel om de samenwerking (binnen de driehoek) tussen de eerste begeleider, de gedragsdeskundige en de zorgmanager. Leidende vragen zijn: Wat is er nodig van de manager?, Wat is de taak van de eerste begeleider hierin? en Hoe is de samenwerking met de gedragsdeskundige? Het antwoord ligt in de aansturing van de teams en in hoe de teams dit zelf zien en oppakken. Daarnaast is het essentieel dat de eerste begeleider zijn/haar teams gaat coachen. Dit komt ook aan bod gedurende het scholingsprogramma. Een tweede belangrijke driehoek binnen Triple-C bestaat uit de persoonlijk begeleider, de gedragsdeskundige en de eerste begeleider. Voor de persoonlijk begeleider wordt een meer voorname rol naast de eerste begeleider weggelegd.

2Triple-C: Cliënt, Coach en Competentie

Teams over Triple-C:
Eén team heeft aangegeven ‘onbewust bekwaam’ te zijn en goed in te gaan op wat de bewoner nodig heeft en te kijken naar wat er onder het topje van de ijsberg zit. Het team geeft aan geen actieve behoefte te hebben aan verdieping wat Triple-C betreft. Een ander team geeft juist aan dat verdieping wel gewenst is.

                 

Zorgprogramma’s

Eind 2021 heeft Tragel 869 medewerkers (inclusief BBL-leerlingen en exclusief stagiaires) en 840 bewoners en cliënten, voor het merendeel op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Er wordt gewerkt met zorgprogramma’s voor de verschillende doelgroepen bewoners en cliënten (LVB, MVB, EVMB en K&G3). De groep ouderen onder de bewoners/cliënten en extramurale cliënten vallen onder de zorgprogramma’s LVB, MVB en EVMB.

Zorgprogramma’s zijn belangrijk als basis voor het aanbod van de organisatie. Het afgelopen jaar stond in het teken van ‘discussie’. Waar zijn we van, Wat kunnen we bieden, Wat hebben we in huis, Wat hebben we nodig qua competenties. In de praktijk kan een zorgprogramma ondersteunend zijn om de basis op orde te krijgen. Zeker met een toenemend aantal complexe zorgvragen. In een zorgprogramma wordt beschreven 1) wat Tragel bewoners/cliënten kan bieden aan zorg en ondersteuning met drie hoofdmethodieken: Triple-C, LACCS en ZRM4 en 2) wat begeleiders hiervoor nodig hebben aan kennis, vaardigheden en competenties. Gebaseerd op de verschillende zorgprogramma’s is er in de Tragel Academie een passend scholingsaanbod en bijbehorend inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Voor de kwaliteit en veiligheid van zorg is het belangrijk dat deze worden geëvalueerd wanneer een zorgprogramma wordt bijgesteld.

Tragel streeft ernaar om in de Tragelacademie de opleidingen nader af te stemmen op basis van de zorgprogramma’s. Zo is er in 2021 gekeken naar verschillende thema’s die bij bepaalde zorgprogramma’s passen. Denk aan het omgaan met middelengebruik bij bewoners/cliënten. Dit is een actueel thema voor het zorgprogramma LVB en komt terug in verschillende teams door de organisatie heen. In het komende jaar willen we graag onderzoeken hoe we in de zorgprogramma’s kunnen aansluiten op actuele thema’s voor die doelgroep en wat hierin de behoefte van de zorgmedewerker is.

3LVB: Licht Verstandelijk Beperkt, MVB: Matig Verstandelijk Beperkt, EVMB: Ernstig Verstandelijk Meervoudig Beperkt en K&G: Kind & Gezin

4Triple-C: Cliënt, Coach en Competentie, LACCS: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding en ZRM: Zelf Redzaamheid Matrix

Zorgplan

Voor de individuele bewoner/cliënt wordt de kwaliteit gemeten aan de hand van het (multidisciplinaire) zorgplan. We werken aan zoveel mogelijk zelfstandigheid van bewoners/cliënten (eigen regie), zodat met persoonsgerichte zorg die steun wordt geboden die nodig is van professionals en mensen uit het (sociale) netwerk rond de bewoner/cliënt. In het zorgplan staan de afspraken die bewoners/cliënten, hun vertegenwoordigers en begeleiders van Tragel met elkaar maken om samen tot het beste resultaat te komen. Er is in het zorgplan aandacht voor zorg en ondersteuning, behandeling, wonen, werk/scholing en vrije tijd, gericht op het vermogen om mee te doen in de samenleving.

In het Kwaliteitsrapport 2020 werd door het bewoners- en cliëntenplatform van Tragel aandacht gevraagd voor het zorgplan, namelijk dat bewoners/cliënten begrijpen wat erin staat. In gesprek over 2021 zijn we doorgegaan met het evalueren van de betrokkenheid van de bewoners/cliënten bij hun eigen zorgplan. Hieruit blijkt dat niet alle begeleiders en bewoners/cliënten het mantelzorgportaal ‘Caren’ kennen, wat juist voor bewoners/cliënten en hun naasten toegang geeft tot bijvoorbeeld het eigen zorgplan en de rapportage. Zo zijn ze ook niet allemaal bekend met de ondersteuning bij een zorgplanevaluatie of -bespreking van een cliëntvertrouwenspersoon of een andere naaste bij wie ze zich veilig voelen. Het bewoners- en cliëntenplatform geeft aan dat het leidt tot frustratie wanneer niet alle bewoners/cliënten hiervan op de hoogte worden gebracht. Bewoners/cliënten willen zelf kunnen beslissen of ze daar behoefte aan hebben. Hiernaast blijkt dat er grote verschillen zijn in de snelheid waarmee een zorgplan wordt geactualiseerd na een evaluatie of bespreking, en dus actueel is. Begeleiders geven aan dat dit in de ene RVE5weken duurt, waar dit in de andere RVE maximaal een dag duurt. Het bewoners- en cliëntenplatform zou graag een maximale termijn zien tussen de evaluatie of bespreking en de update van het zorgplan, zodat dat alle begeleiders volgens de meest recente afspraken kunnen werken. Tenslotte wordt het belang benadrukt van de betrokkenheid bij het zorgplan voor bewoners/cliënten met een laag niveau en weinig zelfstandigheid. Voor deze mensen is het zorgplan extra belangrijk, omdat zij niet altijd zelf direct kunnen aangeven wanneer ze iets niet prettig vinden in de zorg en ondersteuning.

 

Voor de kwaliteit van het zorgproces rondom de individuele bewoner/cliënt wordt de actualiteit van de zorgplannen gemeten. Onder actueel wordt verstaan dat het zorgplan jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld met de betrokkenen. Belangrijk is dat dit multidisciplinair wordt besproken met de bewoner/cliënt en/of vertegenwoordiger, want op deze manier is er inspraak. Het percentage actuele zorgplannen ligt in 2021 dichter bij het streefpercentage van 95%. Eind 2020 was dit nog 88% en gedurende 2021 blijft dit op 90% of hoger. Er blijft een verschil in het opstellen van een zorgplan voor een ambulante cliënt tegenover een bewoner van Tragel, aangezien het in de werkwijze voor een ambulante cliënt het niet altijd haalbaar is om binnen zes weken een nieuw zorgplan te hebben. Hier is meer tijd nodig om de cliënt te leren kennen en samen de doelen op te stellen waaraan het komende jaar wordt gewerkt.

5RVE: Resultaatverantwoordelijke eenheid

3MDO: Multidisciplinair overleg

Innovatie

In het vorige kwaliteitsrapport werd al geschreven over het project Lekker slapen, vanuit de Innovatie-Impuls Gehandicaptenzorg (onderdeel van Volwaardig leven, VWS). Vanuit de proef met de multi-sensorische stoel ligt de focus op het slaapteam van Tragel. Het slaapteam was niet in staat om met hulpvragen van bewoners aan de slag te gaan, vanwege het gebrek aan meetinstrumenten. Vanuit dit project heeft het slaapteam een eigen werkwijze ingericht. Met behulp van nieuwe meetinstrumenten gaat het slaapteam in 2022 aan de slag met slaaponderzoeken om bewoners en de teams te adviseren voor een betere nachtrust. Niet alleen onderzoeken zijn van belang, het slaapteam wil graag de focus leggen op de preventie. Hoe kan je als zorgmedewerker zorgen dat de bewoner een goede nachtrust heeft? Om bewustwording te vergroten, is een webinar georganiseerd met externe slaapexpert Sylvia Loos om ons te vertellen over het belang van een goede slaaphygiëne. Dit werd aangeboden vanuit de Innovatie-Impuls, met een netwerk van andere organisaties met dezelfde vraagstukken. Lees meer over dit project op de deelnemerspagina van Tragel van het Kennisplein Gehandicaptensector.

‘Lekker slapen’ was niet het enige innovatieproject bij Tragel in 2021. In september is de proeftuin Laura van start gegaan. Dit is een onderdeel van het Zorg203-project van Carante Next. In samenwerking met Carante Next en Sterredreef 31 zijn de voorbereidingen van de proeftuin in gang gezet. In deze proeftuin is het prototype Laura getoetst. Dit prototype richt zich op een werkwijze waarin met gebruik van extra informatie (data uit (zorg)technologie) een actuele behoefte kan worden ingeschat om vervolgens op basis daarvan een passende daginvulling aan te bieden. Hierbij is de rol van het netwerk van belang, gezien de toekomstige uitdaging met personeelstekort in de zorg. De letterlijke start van de proeftuin op de locatie vindt in januari 2022 plaats. Dan gaat Sterredreef 31 met behulp van horloges en een bedmat extra informatie verzamelen over de behoefte van de bewoner (denk aan slaapduur, hartslag etc.), om zo de daginvulling op maat aan te bieden.

Tot slot is de projectgroep zorgtechnologie van start gegaan in februari 2021. Met de visie op zorgtechnologie in gedachten is de inventarisatie van aanwezige zorgtechnologie bij de locaties van Tragel begonnen. Daarnaast inventariseert deze projectgroep de behoefte en vragen waar zorgtechnologie een mogelijke oplossing kan zijn. Denk hierbij aan de volgende thema’s:

  • Zelfredzaamheid
  • Goed leven
  • Lekker slapen
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Sociale contacten
  • Begrepen worden

Zorgtechnologie moet een (indirecte) meerwaarde hebben voor bewoners/cliënten, netwerk en medewerkers. Zo kan zorgtechnologie bijdragen aan het goede leven van bewoners/cliënten en tegelijkertijd een (in)direct en positief effect hebben op de werkomgeving van de medewerkers. Bijvoorbeeld in het verlagen van werkdruk, verminderen van administratie en vergroten van vertrouwen in een passende inzet van zorgtechnologie. Het maakt het werk makkelijker. Vanuit deze visie en het streven naar een toolbox voor 24-uurszorg (in plaats van alleen een toolbox voor nachtzorg) is de projectgroep aan de slag gegaan met het inventariseren van behoeften/thema’s waarbij zorgtechnologie kan helpen. Helaas is door de gevolgen van de Corona-pandemie de voortgang enigszins vertraagd. In 2022 willen we graag verkennen of een proef met slim incontinentiemateriaal interessant is en of er behoefte is aan een uitleenservice voor zorgtechnologie bij Tragel. Het komende jaar staat in het teken van de ontvlechting van de Carante Groep en dat is een prioriteit. Dit betekent een nieuwe digitale omgeving die alleen maar in ons voordeel zal werken als het gaat om het onderzoeken van de uitleenservice voor Tragel. Het is belangrijk om deze verandering mee te nemen in de voortgang van de projectgroep Zorgtechnologie.